M-mG-mP-Íô-¾Û¤-wÛG-Ç+zÅ-Ǩm-DP-mP-f-¤G-ºfïm-¤Û-VôG-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-Gbm-ºzïzÅ-‚-Mãü


2007.05.31

{}ü üqï-TÛm-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-M-mG-mP-Ǩm-DP-ÅôGÅ-mP-f-¤G-ºfïm-¤Û-VôG-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚-Mã¼-Gô¤-ÇezÅ-Çtô-zŸÛm-»Ûm-q-¼ïh-ü qï-TÛm-IôP-Eï¼-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-=P-Tm-ÉâºÞ-»ÛÅ-qï-TÛm-mP-»ôh-qºÛ-Ǩm-DP-166®¤-HÛÅ-Ǩm-DP-mP-hÝ-f-¤G-ºfïm-¤Û-VôG-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚Å-¸Ûm-q-hP-ü h-hÝP-Ǩm-DP-zM-IPÅ-ÁÛG-»ôh-q-hï-hG-GÛÅ-ˆP-Ǩm-DP-mP-f-¤G-ºfïm-¤Û-VôG-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-¾ô-¤WâG-GôP-¾G-zÇe¼-‚-Mã-»Ûm-q-hP-ü xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ô¼-qï-TÛm-hÝ-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-GôP-qï-TÛm-HÛ-Ǩm-DP-»ôPÅ-µôGÅ-mP-f-¤G-ºfïm-¤Û-VôG-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾¤-¾ÞGÅ-¾G-zÇe¼-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-Gž-zOGÅ-fôG-zXôh-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-mP-uÛ-qºÛ-Å-GmÅ-mP-f-¤G-ºfïm-¤Û-VôG-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-hP-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-¤ïh-q¼-zdïm-ü M-mG-GÛ-Ǩm-DP-hP-Fô¤-¼-GŸÝP-¾Å-DP-EÛ¤-±P-ÅôGÅ-±P-¤ºÛ-mP-f-¤G-GP-‚ãP-GÛÅ-ºfïm-VôG-GÛ-»ôh-q-hP-ü M-mG-hï-zŸÛm-f-¤G-ºfïm-¤Dm-HÛ-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-º²¤-JÀÛP-mP-mÅ-¤P-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-qºÛ-D¼-ü º²¤-JÀÛP-mP-mÅ-f-¤G-z¸ô-Cæm-‚ïh-¤Dm-ÁÝGÅ-Vï-ÁôÅ-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-ŸÛG-ˆP-»Ûm-q-¼ïh- ¹-z-ÇSôm-¤-qï-TÛm-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-ºGm-ºDÞ¼-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-¯ïh-ºIm-¼ÛP-M-mG-GÛ-Ǩm-DP-ÅôGÅ-uÛ-qºÛ-Å-GmÅ-DG-mP-f-¤G-ºfïm-Mã-z;G-Çkô¤-ÆÛh-WâÅ-º²Ûm-MãºÛ-Ç+ô¼-qï-TÛm-IôP-Eï¼-¤Û-h¤PÅ-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-¾-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-mÅ-¯ïh-ºIm-¼ÛP-qï-TÛm-HÛ-Ǩm-DP-DG-mP-f-¤G-ºfïm-¤Û-VôG-qºÛ-z;G-Çkô¤-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-Gbm-ºzïzÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བྷེལ་ཇམ་གྱི་མི་སེར་ཡིན་པ་བོད་མི་ཞིག་བོད་ལ་གཉེན་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་ཧྲང་ཧེ་གནམ་ཐང་ནས་ཕྱིར་སློག་བྱས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཇོ་ནང་༸རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་ཐའེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༡༦ ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎