qï-TÛm-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ôºÛ-fP-Vïm-HÛ-hôm-Aïm-‚ãP-Çeï-¾ô-Pô-zTô-zMh-ºDô¼-HÛ-»ôh-qü


2007.06.01

{}ü üxÛ-¹-iâG-qºÛ-±ïÅ-4ZÛm-¤ô-hï-mÛ-qï-TÛm-mP-ÇÀôz-yâG-hP-IôP-¤Û-±ôÅ-Çtï¾-zºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-mÅ-¾ô-Pô-zTô-zMh-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-ZÛm-¤ô-»Ûm-ŸÛP-ü ZÛm-hïºÛ-ÇS-ÇoÝz-bà-º²¤-JÀÛP-Å-xôGÅ-GP-ż-»ôh-qºÛ-M-mG-hï-zŸÛm-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-hÝ-zBôh-Mã¼-Ç+ݾ-Çtï¾-hP-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-±ôÅ-hÝÅ-im-hï¼-im-GÅôºÛ-¾Å-ºGݾ-Ço-±ôGÅ-Çtï¾-HÛ-»ôh-q-zŸÛm- G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤-qï-TÛm-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ôºÛ-fP-Vïm-HÛ-ÇÀôz-yâG-GÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-M-mG-GÛ-iG-Gmôm-ºôG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-ÇÀôz-yâG-GÛ-w-¤-±ôÅ-OÛG-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ôºÛ-fP-Vïm-HÛ-BïÅ-¤ºÛ-±ôGÅ-qÅ-qï-TÛm-hÝ-zIô-JÀïP-GÛ-¾Å-ºGݾ-fôG-mÅ-hÝÅ-im-hï¼-im-GÅô-ŸÝÅ-»ôh-q-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-zŸG zIô-JÀïP-¿Ëm-±ôGÅ-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-n¤-q-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hôm-Aïm-hï¼-hG-Åï¾-‚-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-¤Þ-¤fÞh-mÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-hP-ºƒï¾-89-hôm-Aïm-hïºÛ-Ç+zÅ-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-mP-¤Û-Çtäm-¤Vïh-¤Û-ZÛ-ÁÝ-®¤-HÛÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-yâ-GÝ-hP-Çtäm-¤Vïh-ÅôGÅ-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü BïÅ-¤-¤º-Ÿôºô-ÁÛm-HÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤ÛÅ-¼P-¾ô-zTß-hGݼ-Åôm-qºÛ-DôP-GÛ-zÞô-GP-ºi-‚Å-mÅ-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-zbP-zºÛ-Ç+ô¼-Pô-vôh-GmP-mÅ-M-mG-GÛ-‚-uôh-hï-±ô¼-D-lÝP-zbP-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་དངོས་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱས་བར་བོད་མི་ཚོས་སེམས་ཚབས་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎