M-mG-mP-z®m-hzP-GÛÅ-¾Å-;-Ç+ݾ-zŸÛm-qºÛ-yâ-GÝ-¤P-qô-h-hÝP-½‰ïh-Åôm-‚ãP-¤ïh-q-¼ïhü


2007.06.21

{}ü üZï-V¼-M-mG-Zïm-dôG-qÅ-¤Û-±ôP-Mz-¤Dm-WG-±ôGÅ-ºGº-ÁÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-fÞz-qºÛ-XïÅ-Å-wG-¾Å-I¼-z®m-hzP-GÛÅ-¾Å-;-Ç+ݾ-zŸÛm-qºÛ-yâ-GÝ-zM-yG-ºGº-ÁÅ-¾-¼P-hzP-fôz-»ôh-ˆP-h-hÝP-yâ-GÝ-¤P-qô-ŸÛG-½‰ïh-Åôm-‚ãP-¤ïh-q-¼ïhü yâ-GÝ-400 ®¤-ºzô¼-z½ÀG-Áô¼-zºÛ-w-¤-±ôÅ-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¾-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-20 ºDôh-qºÛ-¼ï-Ç+ݾ-HÛ-»Û-Gï-ŸÛG-wÞ¾-zºÛ-mP-hôm- TôP-DÛP-ÇS-iôºÛ-Gż-ÁôG-ŸïÅ-qÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-mü w-¤-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-h-¼ïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-Å-wG-¾Å-I¼-yâ-Gݼ-z®m-Áïh-ˆÛÅ-¾Å-;-Ç+ݾ-¤Dm-HÛ-WG-±ôGÅ-fôG-lÝP-lïG-zbP-z¼-ÇSGÅ-zXôh-»ôh-TïÅ-hPü h-hÝP-»P-DôP-±ôºÛ-yâ-GÝ-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-z-n¤Å-º±ô¾-fzÅ-»ôP-zºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-hPü hï-mÛ-¤Û-±ôP-Mz-¤Dm-HÛ-WG-±ôGÅ-ˆÛÅ-yâ-GÝ-hï-n¤Å-Ç~Å-»ôh-qºÛ-Ÿïh-ÇoP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-w-¤-±ôºÛ-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝ-»ÛG-hïºÛ-mP-yâ-GÝ-G-±ôh-®¤-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-zºÛ-IPÅ-±h-D-Gž-z;ôh-¤ïh-q-hPü ºôm-ˆP-Zïm-dôG-qÅ-Å-wG-¾Å-IºÛ-ºGô-FÛh-ˆÛÅ-Zïm-dôG-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-GÛ-¾Å-hôm-ºGô-¤-z®ßGÅ-GôP-mÅ-yâ-GÝ-¤P-qô-ŸÛG-Å-GmÅ-GŸm-¾-GmÅ-ÇtôÅ-‚Å-»ôh-q-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-zÁh-mü M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-yâ-Gݼ-z®m-Áïh-ˆÛÅ-¾Å-;-Ç+ݾ-zºÛ-‚-uôh-¤±¤Å-ºWôG-»ôP-fzÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-ºhÅ-qºÛ-G¸º-ºDô¼-GZÛÅ-¼ÛP-Zïm-dôG-q-zŸÛ-FÛ-¿S-ÇeôP-GÛÅ-M-mG-GÛ-hzÞÅ-hP-‚P-xôGÅ-ŸÛP-Vïm- Ém-ŸÛ- hP- Èï-mm- GZÛÅ-ˆÛ-Å-wG-¾Å-I-hP-lô-Åô¾-ÇSôG-ºhôm-‚ïh-»Þ¾-HÛ-¾Å-I-VßP-z-DG-zMh-ÇeôP-mP-ŸÛz-ºWâG-‚Å-qºÛ-Fôh-hÝ-yâ-GÝ-zM-yG-½‰ïh-Åôm-‚ãP-zºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎