M-mG-Ém-ÁÛºÛ-ŸÛP-Vïm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-Zï-V¼-HÛ-Gmh-hôm-fôG-hGôPÅ-Åï¾-ŸÝÅ-ºhÝG


2007.06.22

{}ü üM-mG-mP-¤Û-±ôP-Mz-¤Dm-HÛ-mG-Tm-q-±ôÅ-M-mG-Ém-ÁÛºÛ-mP-Å-wG-z¸ô-I¼-m-Åô-¤-¾ôm-qºÛ-‚ÛÅ-q-¾Å-¤Û¼-z®ôP-mÅ-FÛ¤Å-ºG¾-fôG-mÅ-¾Å-;-±ôh-¤ïh-Ç+ݾ-Çeï-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh-GbôP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-zOGÅ-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ü h-¼ïÅ-Ém-ÁÛºÛ-ŸÛP-Vïm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-»ÞºÞ-h‚º-Tßm-HÛÅ-Ém-ÁÛºÛ-ŸÛP-Vïm-HÛ-±z-ŸÝÅ-mÅ-Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-HôP-GÝm-wôG-¤ÛºÛ-mP-¤Û-Çtäm-¤Vïh-±ô¼-hGôPÅ-Åï¾-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü Ém-ÁÛºÛ-ŸÛP-Vïm-HÛ-uÛ-Ez-»ÞºÞ-mÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-uôh-hïºÛ-fôG-lÝP-lïG-GbôP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-DÅ-¾ïm-»P-‚Å-»ôh-q-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-±GÅ-ÁôG-fôG-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü Ém-ÁÛºÛ-»Û-Å-wG-z¸ô-IºÛ-mP-yâ-GÝ-G®ô-zô¼-Hã¼-zºÛ-¾Å-¤Û-±ô¼-P¾-¯ô¾-±ôh-¤ïh-Ç+ݾ-qºÛ-D¼- ym-zÞºÛ-ºIÛG-¤Ûm-HÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»P-ZïÅ-lÝP-¤m¼-GTôh-±zÅ-Vï-wôG-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-zOGÅ-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ü Ém-ÁÛºÛ-Zïm-dôG-qÅ-FÛ¤Å-ºG¾-fôG-mÅ-Å-wG-z¸ô-I-hP-lô-Åô¾-zÇSôG-ºhôm-‚ïh-Å-DG-¾-lÝP-lïG-zbP-mÅ-‚ÛÅ-q-¾Å-¤Û-IPÅ-100®¤-±ßh-qºÛ-¾Å-¤Û-zŸÛ-zM-¿ËG-½‰ïh-Åôm-‚ãP-»ôh-q-hP-ü h-hÝP-»P-yâ-GÝ-zŸÛ-M-¿ËG-®¤-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-mÅ-¯h-GTôh-fÞz-¤ïh-q¼-zdïm- yâ-GÝ-hï-hG-GÛ-w-¤-±ôÅ-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô¼-»ôPÅ-Ez-»Û-Gï-zbP-mÅ-DôP-±ôºÛ-yâ-GÝ-±ô-ÆôG-BôzÅ-GmP-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎