M-mG-¤Û-h¤PÅ-zTÛPÅ-ºIô¾-h¤G-Gż-º²âGÅ-‚Å-bï-¾ô-zMh-Tß-ºDô¼ü


2007-08-01
Share

{}ü üM-mG-¤Û-h¤PÅ-zTÛPÅ-ºIô¾-h¤G-Gż-º²âGÅ-‚Å-bï-¾ô-zMh-Tß-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-qï-TÛm-xôGÅ-mÅ-M¾-ÆâP-¾Å-hôm-ÁÝGÅ-Vï¼-GbôP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-ºhÝG M-mG-¤Û-h¤PÅ-zTÛPÅ-ºIô¾-h¤G-z®ßGÅ-mÅ-¾ô-zMh-Tß-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fô-»ÛÅ-h¤G-hqÞP-hïP-¼zÅ-Tm-hÝ-zNå¼-z¼-ÁÝGÅ-Çoôm-HÛÅ-VïÅ-¤fôºÛ-±m-¯¾-hP-Vïh-¾Å-Tm-hÝ-º²âGÅ-Cæm-‚ïh-MãºÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-ºhÝG hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-hP-h¤G-hôm-hzÞ-FÛh-¸Þ¼-q-GTÛG-¿UôG-TP-®ï-¤Û×m-fï-zºÛ-ºIô-FÛh-¸Þ¼-q-DG-TÛG-ŸÝGÅ-qºÛ-hÝÅ-im-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-ÈàºÞ-TÛm-fô-»ÛÅ-hï-ÇSôm-fïPÅ-¤P-qô¼-mm-GÅÞP-‚Å-qºÛ-uÛ-±ôGÅ-ºV¤-¤fÞm-hP-ŸÛ-zhï-ºwï¾-MÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-ºhÝ-ÁïÅ-JÀïP-¤ïh-q¼-M-mG-GÝP-Fm-±ôGÅ-qºÛ-G¾-Vïm-¼P-zŸÛm-mm-GÅÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ÈàºÞ-TÛm-fô-»ÛÅ-¤Þ-¤fÞh-hÝ-zTôÅ-zNå¼-hP-ºHã¼-z-Vïm-qô-ºIô-zŸÛm-qºÛ-hÝÅ-¼zÅ-ºhÛ¼-Vz-ÆÛh-¾Å-hôm-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-z-¾Å-Wï-Ÿm-hÝ-GbôP-¤Û-Zm-±ß¾-hP-ü M-mG-zTÛPÅ-ºIô¾-h¤G-¤ÛÅ-hÝÅ-m¤-»Ûm-¼ÞP-M-mG-GÝP-Fm-±ôGÅ-qºÛ-z;ôh-ºhô¤Å-¾-Zm-hGôÅ-±ß¾-GÅÞPÅ-ºhÝG hï-¤Ûm-fïPÅ-ºhÛºÛ-h¤G-¤ÛºÛ-hÝÅ-Vïm-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-TP-®ï-¤×Ûm-hP-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-=âºÞ-¼ôP-TÛ-n¤-GZÛÅ-ˆP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-»ôh-¾-ü Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-qÅ-hï-mÛ-h-¾ôºÛ-¾ô-¤WâG-bà-±ôGÅ-MãºÛ-M-mG-GÝP-Fm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-Ç+zÅ-zTß-zhÝm-qºÛ-ÇSôm-¾-uÛ-±ôGÅ-Fôh-M-mG-GÝP-Fm-±ôGÅ-q-¤fÞm-OÛ¾-GTÛG-Hã¼-»Ûm-qºÛ-n¤-ºHã¼-Çeôm-fzÅ-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།