M-mG-mP-zôh-Mãh-mP-zÇem-HÛ-¤fô-¼¤Å-qºÛ-xG-ºEï¼-ºzÞ¾-zºÛ-¤²h-ÇKô-±ôGÅ-ºhÝG


2007.10.19

{}ü üxÛ-±ïÅ-18 ZÛm-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-zôh-Mãh-mP-zÇem-HÛ-¤fô-¼¤Å-qºÛ-xG-ºEï¼-ºzÞ¾-zºÛ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-±ôGÅ-»ôh-q-hP-zôh-zMãh-mP-zÇem-¤fô-ÇÀôz-DP-GÛ-zôh-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-11 ¾-¤fô-¼¤Å-qºÛ-ÁïÅ-±h-¿km-qºÛ-xG-ºEï¼-fôz-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-qï-TÛP-hÝ-zôh-zMãh-mP-zÇem-¤fô-ÇÀôz-DP-GÛ-Ç+zÅ-GÅÞ¤-qºÛ-¤fô-¼¤Å-qºÛ-¤±m-dGÅ-fôz-qºÛ-¤²h-ÇKô-Çtï¾-bï-uÛ¼-ÇÀôz-¤-33 ¾-¤fô-¼¤Å-qºÛ-¤±m-GmÅ-fôz-»ôh-q-hP-hïºÛ-mP-mÅ-zôh-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-11 ¾-¤fô-¼¤Å-qºÛ-xG-ºEï¼-fôz-q-hï-hG-mÛ-m-mÛP-¤±ô-ÇSôm-hP-¸Û-Fômü ;m-ÅÞü »Þ-mm- zTÅ-mP-»ÛG-MãGÅ-zbP-zºÛ-XïÅ-qï-TÛP-mP-GÛ-zôh-Mãh-mP-zÇem-¤fô-ÇÀôz-DP-hÝ-º²â¾-ŸÝGÅ-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-ŸÛPü ºhÅ-qºÛ-¾ô-GTÛG-¼ÛP-¾-DôP-n¤Å-ˆÛÅ-mP-VôÅ-zÇÀz-q-ÇÀôz-GZï¼-GmP-zºÛ-fôG-hïP-hÝÅ-ˆÛ-ÇÀôz-FÛh-ˆÛ-fzÅ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-fÞôP-¤-»Ûm-qºÛ-mP-VôÅ-ÇÀôz-GZï¼-hP-¼ÛG-GŸÝP-ÅôGÅ-¾-¢P-z¯ôm-GmP-z-zMãh-h-V-¤fô-¼¤Å-qºÛ-xG-ºEï¼-fôz-qºÛ-XïÅ-DÞPÅ-Åô-ÅôºÛ-Å-GmÅ-ÅÞ-xÛ¼-¾ôG-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü zôh-Mãh-mP-zÇem-¤fô-ÇÀôz-DP-hï-mÅ-xÛ-¾ô-2004 mÅ-h-z¼-¤fô-¼¤Å-qºÛ-ÇÀôz-fôm-Ç+zÅ-GÅÞ¤-z¼-‚ãP-»ôh-q-hPü M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-zÁh-mü zôh-¤ÛºÛ-mP-VôÅ-zÇÀz-q-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-ÇÀôz-fôm-HÛ-¾G-ºEï¼-vôh-MãºÛ-ºIô-¾ÞGÅ-Gż-q-z¸ôÅ-bï-hïºÛ-fôG-mÅ-mP-VôÅ-ÇÀôz-GZï¼-‚-xôGÅ-fh-»¼-MÅ-»ôP-fzÅ-hP-¿ËG-q¼-hÝ-ÁïÅ-»ôm-¿km-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-¤P-®¤-GÅô-BôP-‚-fÞz-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ལགས་ཡང་བསྐྱར་ཨོ་ལིམ་པིཀསི་རྩེད་འགྲན་ནང་ཞུགས་གཏན་འཁེལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎