M-mG-GÛ-FÛ¤Å-¯ôh-q-ŸÛG-¾ô-¿SºÛ-¼ÛP-z®ôm-ºWâG-‚ïh-MãºÛ-fG-GTôh-‚ãP-»ôh-ºhÝG


2007.11.14

{}ü ühï-»P-M-mG-GŸÝP-hP-z¿e-uôh-¤Û-¤fÞm-¤Dm-FÛ¤Å-¯ôh-q- ;ݺô-w×ï-Áôm- »ÛÅ-M-mG-mP-GÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ÅôGÅ-ÆÛh-hôm-HÛ-‚-Pm-z¯¤Å-qºÛ-Ç+ô¼-hïz-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-q-hP-hï-zŸÛm-ŸÛP-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-TÛG-GÛÅ-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-‚Å-qºÛ-‚-Pm-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-hzP-GÛÅ-M-mG-;ÝP-=â-Å-GmÅ-FÛ¤Å-DP-mÅ-Dô-q-¾ô-¿SºÛ-¼ÛP-z®ôm-ºWâG-‚ïh-MãºÛ-fG-GTôh-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-DôP-GÛ-FÛ¤Å-¯ôh-qÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Gž-Çeôm-GmP-zŸG »P-;ݺô-¾-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-fôG-mÅ-±ôP-ºƒï¾-HÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-zºÛ-mG-ZïÅ-z®ßGÅ-bï-¾ô-¿SºÛ-¼ÛP-z®ôm-ºWâG-‚Å-qºÛ-fôG-h-hÝP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-¿S-ÇeôP-GÅÞ¤-zM-zBï¾-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-DôP-GÛ-FÛ¤Å-¯ôh-q-Ç+Ý-ŸzÅ- ¤ô×-=ºô-wÛP- »ÛÅ-Å-GmÅ-hï¼-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¾-Gž-zÁh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-M-mG-GÛ-GŸÝP-hP-ÆÛh-hôm-HÛ-z¿e-uôh-¤Û-¤fÞm-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ-;ݺô-fôG-¤¼-xÛ-¾ô-2006¾ôºÛ-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-mÅ-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-;ÝP-=â-Å-GmÅ-FÛ¤Å-DP-mÅ-hPôÅ-ÅÞ-FÛ¤Å-GTôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Çtï¾-zºÛ-hrh-Gb¤-mP-z;ôh-ºhÝG »P-;ݺô-»ÛÅ-FÛ¤Å-¯ôh-qÅ-GÅÞP-m- Ç+Ý-ŸzÅ-;ݺô-¾-FÛ¤Å-DP-mÅ-ºiÛ-¯h-‚Å-qºÛ-Ç+zÅ-¤m¼-GTôh-±h-¤ïh-zbP-zºÛ-hzP-GÛÅ-;ݺô-»ÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-uôh-Çtï¾-zºÛ-Ç+ô¼-PôÅ-¾ïm-¤Û-‚ïh-fzÅ-¤ïh-hÝ-Hã¼-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎