M-mG-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-ºyâ¾-¾Å-±m-qºÛ-fôG-GÅP-Zݾ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾ü


2007.11.15

{}ü üÍ-¼Û-hP-M-mG-GZÛÅ-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-Z¤Å-ŸÛz-±ôGÅ-VßP-mÅ-¾ô-ºDô¼-ljm-fô-zbôm-q-ŸÛG-D-Å-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-Ç+Ý-Dï-¼ô¾-mÅ-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-qºÛ-mP-ü M-mG-GÛ-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-ÇKô-¤ô-xï-qºÛ-±ôP-ºƒï¾-ÆÛh-‚ãÅ-hï-mÛ-¤Gô-Ç+ô¼-GbôP-zºÛ-‚-uôh-®¤-¤-»Ûm-q¼-ÆÛh-hzP-GTÛG-ÇkÝh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ÁÛG-ˆP-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-Í-¼ÛºÛ-mP-ºyâ¾-¾Å-±m-qºÛ-fôG-M-mG-mÅ-GÅP-Zݾ-‚ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-mÛ-È-TP-GÛ-Zïm-±zÅ-Vïm-qô-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hqï¼-mü M-mG-GÛ-±ôP-hôm-±m-q-hï-hG-¾-h¤ÛGÅ-zž-ºIô-ÅôP-GbôP-¤Û-hGôÅ-q-hP-ü hÝÅ-±ôh-zbP-mÅ-Z¤Å-ŸÛz-‚ïh-¤Û-hGôÅ-qºÛ-fôG-mÅ-ºyâ¾-¼ÛGÅ-GÅP-zºÛ-fôG-mÅ-¤Dô-Oæz-‚Å-mÅ-M-mG-¼P-ZÛh-ˆÛ-h¤G-hôm-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-ÅÞ-zïh-uôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP-ü hï-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-mP-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-fôG-mÅ-hPôÅ-¸ôG-xÛ¼-±ôP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-M-mG-¼P-ZÛh-ˆÛ-hPÞ¾-HÛ-º²º-fPÅ-Çt¼-V-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-ÅôGÅ-±ôP-ºƒï¾-hP-ü ºyâ¾-¼ÛGÅ-GP-Å-TÛºÛ-fôG-mÅ-M-mG-mÅ-Í-¼ÛºÛ-±ôP-¾-HôP-GÝm-hP-Zïm-±zÅ-ÁÛG-z¸ô-GÛ-»ôh-ÇezÅ-hï¼-GŸÛGÅ-qÅ-Í-¼ÛºÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-ÇePÅ-º²Ûm-‚ïh-hGôÅ-MãºÛ-hÝÅ-¾-zzÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-q-GP-¿e¼-M-mG-¼P-ZÛh-ˆÛ-±ôP-GÛ-Dï-wm-GTÛG-qÞ-zŤ-„Àô-zbP-z-¾Å-M¾-uÛºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hP-ü GŸÛ-¯ºÛ-z¸P-uôh-fôG-¾ºP-z¯Û-¤ïh-zbP-GÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་འཆར་ཁག་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎