M-mG-mP-P¾-¯ô¾-zNå¼-z;ôh-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-¤ïh-q-z¸ô-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-ºhÝG


2007.12.04

{}ü üM-mG-GÛ-FÛ¤Å-¯ôh-q-hP-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-fh-ˆÛ-Vïh-¾Å-q-DG-TÛG-¾Å-Iâz-qºÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-P¾-¯ô¾-zNå¼-z;ôh-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-zŸÛm-q-hï-zŸÛm-¤ïh-q-z¸ô-hGôÅ-q-hPü P¾-¯ô¾-zNå¼-z;ôh-ˆÛ-ZïÅ-Vh-hï-»ÛÅ-GŸÛ-¯ºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-ºG¾-º²ô¾-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-mG-GÛ-Ç+h-IGÅ-Vï-zºÛ-uÛ-±ôGÅ-±m-¼ÛG-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hP-hq¾-º‚ô¼-¼ÛG-q-z- ¤ºô-»Þ-ÁÛ- »ÛÅ-Çoï-FÛh-qºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-fh-ˆÛ-Vïh-¾Å-q-43»ÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-ºzôh-Ç+ݾ-HÛ-»Û-Gï-wÞ¾-»ôh-q-hPü »Û-GïºÛ-mP-hôm-G®ô-zô-mÛü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-ZïÅ-Tm-q¼-ÇÀôz-GÅô-¸ï¼-zºÛ-ÆÛh-WâÅ-mÅ-P¾-¯ô¾-zNå¼-z;ôh-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-z¼-ˆÛ-¼Û¤-q-hï-hG-¯-FÛ¤Å-hP-¤Û-¤fÞm-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hP-¿ËG-q¼-hÝ-ÆÛh-WâÅ-hï-»ÛÅ-z®ôm-ºWâG-GÛ-ZïÅ-q-wôG-q-±ô¼-h¤PÅ-Fôh-hÝ-FÛ¤Å-zÁï¼-‚-Mã-hP-FÛ¤Å-GbàGÅ-‚ïh-qºÛ-fôz-fP-z®m-ºyôG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-ˆÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»Û-Gï-hïºÛ-mP-¤±m-dGÅ-Mz-¤Dm-HÛ-IÅ-ÅÞ-qï-TÛP-FÛ¤Å-ˆÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ- Èï-¶ï-w×P- hP-hï-ÇSôm-M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-¿Ëm-DP-GÛ-iâP-Vï-»Ûm-q- »Þ-¤ï-ÅÞ¤- hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-ÆÛh-WâÅ-hP-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-¤DÅ-hzP- ;Ý-ÉÛ-»Þ- GŸm-»P-¤Û-h¤PÅ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-fh-ˆÛ-Vïh-¾Å-q- =P-¤ÛP- ÅôGÅ-»ôh-q-¼ïhü hïºÛ-mP-mÅ-qï-TÛP-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-Èï-¶ï-w×P-GÛÅü ÇÀôz-GÅô-hP-P¾-¯ô¾-zNå¼-z;ôh-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-hï-hG-¾G-zÇe¼-‚Å-bï-¤Û-¾ô-50 ¿ËG-ºIô-GÛ-»ôh-ˆP-h-V-ÆÛh-WâÅ-hï-mÛ-hÝÅ-±ôh-ˆÛ-ºwï¾-xôGÅ-hP-Mz-ºG¾-ºIô-GÛ-»ôh-q-¤-¸hü M-mG-GÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-»¼-MÅ-GbôP-Mã¼-ºGôG-Aïm-Vïm-qô-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎