M-mG-GÛ-IôP-Eï¼-hP-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-hz¼-hzÞ¾-xãG-GÛ-z¼-Eh-Vï-¼Þ-ºIô-»Û-»ôh-qü


2007.12.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛ-IôP-Eï¼-hP-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-hz¼-hzÞ¾-xãG-GÛ-z¼-Eh-Vï-¼Þ-ºIô-»Û-»ôh-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-Åô-m¤-„Àôm-Vïm-HÛÅ-GÅÞP-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-GÛ-Åô-m¤-„Àôm-Vïm- Å×m-=ïP-Dºï- »ÛÅ- M-mG-mP-Åô-m¤-ŸÛP-¾Å-ˆÛ-fôm-Bïh-Ç+ô¼-M-mG-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-¾-¾ô-ºDô¼-HÛ-ljm-fô-wÞ¾-»ôh-q-¼ïh- ljm-fôºÛ-hïºÛ-mP-Gž-hôm-hÝ- M-mG-GÛ-IôP-Eï¼-mP-GmÅ-Çkôh-‚-¤Dm-±ôÅ-¾ô-ºDô¼-HÛ-»ôP-zzÅ-hï-ŸÛP-¾Å-¾-zdïm-qºÛ-IôP-GÅïz-q-±ô-¾Å-»ôP-zzÅ-¿kz-GÅÞ¤-hP-xïh-D-®¤-HÛ-¤fô-z-»ôh-q-¼ïh- M-mG-uÛ-»ôPÅ-fôG-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-¼Û¤-HÛ-¥ã¼-±h-¤Þ-¤fÞh-¤fô-qô-»ôh-mºP- 2007¾ô¼- Åô-m¤-ŸÛP-¾Å-¾-zdïm-qºÛ-¤Û-¤P-IPÅ-Å-»-900¿ËG-GÛ-¾ô-¼ïºÛ-»ôP-zzÅ-hï-Í-ÇKô¼-545¾Å-¤ïh-q¼-GP-¿e¼-zM-V-7¤-GbôGÅ-ºw¼-V-ÅôP-¤ïh-q-hP-hï-¾Å-¿kôG-Çeï-M-mG-GÛ-IôP-Eï¼-ÉP-Ⱥï-¿e-zÞ¼-¤±ôm-m-2007¾ô¼-IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-z¸ô-¾Å-¤Û-¤P-n¤Å-¾-¹-¼ï¼-Í-ÇKô¼-2400®¤-HÛ-»ôP-zzÅ-»ôh-q-zTÅ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-z¼-Eh-Gž-ºhôm-‚Å-ºhÝG M-mG-GÛ-Åô-m¤-„Àôm-Vïm-Å×m-HÛÅ-ljm-fôºÛ-¤WâG-Çkô¤-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hzÞ¾-xãG-GÛ-z¼-Eh-Vï-zºÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-ÅÞ- 2007¾ô¼- Åô-m¤-ŸÛP-¾Å-¾-zdïm-qºÛ-¾Å-GŸÛ-DG-¾-M-mG-hPÞ¾-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤-431¿ËG-GÛ-ºIô-Iôm-zbP-»ôh-mºP- M-mG-GÛ-¤fº-DÞG-IôP-GÅïz-DG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-È-TP-GÛ-XïÅ-¾ÞÅ-fïzÅ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-30®¤-¼ÛP-M-mG-Fô¤-¼ºÛ-hq¾-º‚ô¼-ºIô-¾ÞGÅ-ˆÛ-zTôÅ-zNå¼-zbP-Çeï- hq¾-º‚ô¼-HÛ-ºwï¾-¼Û¤-HÛ-»¼-MÅ-Vïm-qô-xÛm-»ôh-mºP- IôP-Eï¼-hP-IôP-GÅïz-hz¼-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-¼Û¤-HÛ-z¼-Eh-¾-zdïm-mÅ- ŸÛP-DÞ¾-hP-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-DG-mP-ºyôh-zÇeïm-hP-ÁïÅ-¼ÛG--hï-zŸÛm-hq¾-º‚ô¼-ÅôGÅ-Gmh-hôm-GP-TÛºÛ-fh-mÅ-ºDôÅ-ljô¤-»¼-MÅ-¤ïh-q¼-ÅôP- Zï-zºÛ-¾ô-hÝÅ-mÅ-z¸ÞP-Åô-m¤-ŸÛP-¾Å-ˆÛ-uÛ-±ôGÅ-Fôh-mÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-hP-Hïm-¾PÅ-ˆÛ-n¤-q-¤±ôm-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Wï-¤P-»ôP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎