M-mG-GÛ-Ím-Èàºï-ŸÛP-Vïm-HÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q¼-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-wôG-ºhÝG


2007.12.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛ-ŸÛP-Vïm-Bô-ÁôÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-GŸôm-qÅ-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ˆÛ-mG-ZïÅ-ºôG-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-fG-GTôh-‚Å-»ôh-q-hPü hï-mÛ-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-zŸÛºÛ-mP-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ˆÛ-mG-ZïÅ-ºôG-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-zbP-zºÛ-M-mG-GÛ-¤fô-¼Û¤-hqôm-¼ÛGÅ-ÍP-GÅÞ¤-q-hï-»Ûm-q-¼ïhü hï-»P-Ím-Èàºï-ŸÛP-Vïm-HÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q- Èï-¤Ûm-ÁÝ- »ÛÅ-hqôm-¼ÛGÅ-ˆÛ-Gô-GmÅ-º²Ûm-qºÛ-¼ÛP-ÇKï¼-HÛ-Dï-wm-Cæm-fzÅ-hP-¿ËG-q¼-hÝ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-fôG-mÅ-hq¾-º‚ô¼-hP-Mã-hPôÅ-ÅôGÅ-M-¤ÛºÛ-ÇKô¼-¤ô-Å-»-zMh-¿ËG-GÛ-¿+ôG-¸-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-FÛ¤Å-DP-GÛ-fG-GTôh-Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP-z;ôh-»ôh-TÛPü »Ûm-mºP-DôP-¾-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-zbP-z-mÅ-¾ô-GZÛÅ-xÛ¼-ºHPÅ-‚Å-»ôh-q-hï-mÛ-DôP-GÛ-ZïÅ-Vh-w¾-Vï¼-±ï-z®ôm-hÝ-ºHã¼-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü Ím-Èàºï-ŸÛP-Vïm-hï-mÛ-M-mG-mP-GÛ-È-TP-Bô-ÁôÅ-ˆÛ-ŸÛP-Vïm-HÛ-IÅ-ÁÛG-»Ûm-ŸÛPü »Ûm-mºP-Zï-zºÛ-¾ô-ºGº-ÁÅ-mÅ-ŸÛP-Vïm-hïºÛ-mP-M-mG-mP-GÛ-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ˆÛ-Hôh-GŸÛ-±zÅ-Vï-ÁôÅ-fôm-»Þ¾-ŸÛG-bà-Hã¼-»ôh-q-hPü hqï¼-mü hï-ÇSôm-Ím-Èàºï-ŸÛP-Vïm-HÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q-hP-ŸÛP-Vïm-HÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-»Ûm-q- ¶P-=ºô-»ô- »ÛÅ-M-¤ÛºÛ-hPÞ¾-Å-»-zhÝm-¿+ôG-¸-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-¾ô-ºhÛºÛ-ºGô-Çeôh-hÝ-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-fG-GTôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎