M-mG-GÛ-Vïh-¾Å-q-fï-¶m-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-zBôh-Mã¼-GmÅ-Ç+zÅ-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-qü


2008-02-12
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-z¼-¾-Vïh-¾Å-q-hP-¤DÅ-hzP-wm-±ßm-zXï-¾ïm-‚ïh-MãºÛ-¾Å-hôm-GmÅ-Ç+zÅ-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-bï-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛ-ÁÝGÅ-Aïm-G»ô¾-fzÅ-‚ïh-Vïh-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-fôm-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-fï-¶m-HÛ-M-»ÛG-fôG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-Zïm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-fôG-¾ü xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-1 mÅ-M-mG-xôGÅ-mÅ-fï-¶m-hÝ-M-mG-GÛ-Vïh-¾Å-q-ÅôGÅ-º±¤Å-ºiÛ¼-zBôh-MãºÛ-ŸÝ-ljm-ºzÞ¾-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-q-hP-»Ûm-mºP-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-22 ZÛm-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-Iâz-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-fï-¶m-hÝ-M-mG-mÅ-Vïh-¾Å-q-zBôh-Mã¼-z;º-Fô¾-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü hï-ÇS-xÛ-¾ô-2000 hP-2004 ¾ôºÛ-fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-ÇSôm-mÅ-M-mG-xôGÅ-mÅ-fï-¶m-¾-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-‚Å-q-hP-fï-¶m-¤±ô-DºÛ-Zï-ºFÛÅ-ÅÞ-h¤G-¯¾-¢ôP-zl¼-‚Å-qºÛ-Aïm-HÛÅ-fï-¶m-¤Û-h¤PÅ-±ôÅ-M-mG-¾-Pô-Lô¾-hP-D-Gbh-‚ïh-¤Dm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- ^ïm-Éô-zïm- ¾-¤P-¤ôÅ-ˆÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚Å-q-hïºÛ-Z¤Å-¥ôP-¾-zdïm-mÅ-h-¼ïÅ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-M-mG-GÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-hP-ÁÝGÅ-Aïm-G»ô¾-fzÅ-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-º²Ûm-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-M-mG-xôGÅ-mÅ-fï-¶m-z¼-¾-¤DÅ-hzP-hP-Vïh-¾Å-q-zXï-¼ïÅ-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-q-hïºÛ-mP-Eôm-±ôGÅ-q-200 ®¤-HÛ-¤Û-h¤PÅ-FÛ-zŸÛ-®¤-¾-ÁÝGÅ-Aïm-fïzÅ-»ôh-q-hP-h-hÝP-hïºÛ-mP-¾-±ôP-ºƒï¾-HÛ-¾Å-hôm-Vïh-zBôh-¤Dm-¼ÛGÅ-±ßh-¤ïh-q-hP-fï-¶m-xôGÅ-mÅ-zbôm-qºÛ-Çkô¤Å-¯ÛÅ-mP-h-¿e-z¼-¤±ô-DG-GZÛÅ-z¼-¾-¤DÅ-hzP-zXï-¼ïÅ-hïºÛ-mP-¾-M-¤Û-¼ÛGÅ-GÅÞ¤-ºzÞ¤-zMh-FÛ-®¤-fï-¶m-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-zBôh-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།