M-mG-GÛÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤Å-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-¾-Gmôh-º±ï-z¸ôÅ-qºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-qü


2008-03-23
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-hï-mÛ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-zMh-qºÛ-mP-M-mG-bà-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-ºGôG-fzÅ-ˆÛ-Pm-Ç+ݾ-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-¤Þ-¤fÞh-Bôm-zXôh-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-10 zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-ÇKï¼-¾PÅ-ZÛm-¤ô-mÅ-z¸ÞP-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-HÛ-nô-P¼-M-Ez-bà-xÛm-q¼-zdïm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-Å-»ôPÅ-µôGÅ-ÅÞ-iG-qôºÛ-h¤G-hqÞP-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-bï-zôh-mP-GÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-xÛºÛ-M¾-Dz-ˆÛÅ-ŸÛz-ºWâG-hP-dôGÅ-ŸÛz-‚-Mã-z;G-ºGôG-‚Å-q-¤-¸hü xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-z;G-ºGôG-‚Å-bï-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-G®ô-zô¼-ºHã¼-zºÛ-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-DG-mP-GÛ-GmÅ-±ß¾-n¤Å-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-fôÅ-Mã-¤ïh-q-z¸ô-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-n¤Å-Åô-ÅôºÛ-hôh-xôGÅ-hP-ÆÛh-WâÅ-hP-¤fÞm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-fzÅ-‚Å-bï-GŸÝP-GÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-fôG-¾-¸ÛP-V-¾PÅ-źÛ-Å-DÞ¾-n¤Å-z;G-Çkô¤Å-‚Å-¸Ûm-qºÛ-zMãh-zOGÅ-‚ïh-q-¤-¸hü º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm-bØ-¾ºÛ-„À-¤Å-qï-TÛP-hÝ-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-¾-Gmôh-º±ï-z¸ô-fzÅ-ºzh-z¯ôm-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÛ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-xG-¾ïm-GmP-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-hP-xÛ-¹-3 ±ïÅ-14 ZÛm-HÛ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-GÛ-¸ÛP-V-hP-ºƒï¾-z-¤ïh-qºÛ-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།