M-mG-mÛ-Í-¼ÛºÛ-z¸º-zTºÛ-ÇtäÅ-±h-ˆÛ-±h-GŸÛ¼-z¯Û-¤ïh-GbôP-¤Dm-Gbï-z-hï-»Ûm-ºhÝG


2007.05.20

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤Û-¤P-hP- ¤Û-¤P-GÛÅ-GTïÅ-Z¼-‚ïh-qºÛ-EÛ-hP-ŸÛ-¤Û-ÅôGÅ-Åï¤Å-Tm-±ôÅ-Mãm-¿km-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-qºÛ-z¸º-ºfÞP-ÅôGÅ-hPôÅ-¸ôG-ºi-¤Ûm-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-¤Dm-º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-DG-GÛ-DôPÅ-mÅ-M-mG-mÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-z¸º-zTºÛ-ÇtäÅ-±h-ˆÛ-±h-GŸÛ¼-z¯Û-¤ïh-GbôP-¤Dm-Gbï-z-hï-»Ûm-q- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Gż-ÁôG-DG-GÛÅ-ljm-fô-ŸÛG-zbôm-»ôh-qºÛ-mP-Gž-zÁh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- hqï¼-m- ÁÛ-D-Gô-=ºï¤-Åï- ŸïÅ-qºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-mP-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-qºÛ-Gż-ºHã¼-mP-hôm-¿e¼-m- M-mG-mÅ-Iâ-G¸ÛPÅ-zMãh- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Fô¤-¼ºÛ-mP-º‚ô¼-zºÛ-z¸º-zTº-ÅôGÅ-hPôÅ-¸ôG-IPÅ- 257 ®¤-ÇtäÅ-±h-¤-±P-z-»Ûm-q¼- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-z¸º-zTº-hP- Ǩm-HÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-±ß¼-¤-¾ïm-q¼-xÛ¼-ÇÀôG-GbôP-Mã-‚Å-»ôh-q-hP- hPôÅ-¸ôG-hï-±ôºÛ-mP-mÅ-ZÝP-¤f¼-hPôÅ-¸ôG-IPÅ- 137 ®¤-HÛ-mP-¾-Å×¾-¤ô-mï-¾×- hP- hï-¤Ûm-FÛ¤Å-fôG-mÅ-¡h-hï-z;G-Çkô¤-‚Å-qºÛ-Ǩm-hP- z¸º-zTºÛ-¢ô¼-µÅ-¼ÛGÅ-»ôh-q-ŸÛz-dôG-‚Å-bï- ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-XïÅ- z¸º-zTº-hP- Ǩm-¼ÛGÅ-hï-±ô-È-¾Å-qºÛ-z®ôG-TÛP- ²ô¼-qô-Tm-hÝ-z¯ÛÅ-»ôh-q-¼ïh- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-¶-ÁÛP-=ôm-HÛ-wô-ZÅ-D-Å-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¿e¼-m- ¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-mP-M-mG-mÅ-Í-¤Û-¼Û-;¼-ºô¼-ºiïm-‚Å-qºÛ-hPôÅ-¸ôG-DôPÅ-mÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-z¸º-zTºÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-ŸÛz-dôG-GmP-XïÅ- hPôÅ-¸ôG-hï-±ôºÛ-mP-mÅ-hPôÅ-¸ôG-¤Û-ºi-z- 1000 ¿ËG-w¾-Vï-z-¼Þ¾-zº¤- »P-m-z®ôG-fÛG-Mz-qºÛ-ÇeôzÅ-Bïh-Ǩm-hP- G®ô-zô-zÞh-¤ïh-±ôÅ-¤²ïÅ-Mm-HÛ-±ß¾-hÝ-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-qºÛ-hÝG-µÅ-ˆÛ-hÝG-Áïh-Vï-zºÛ-µÅ-¼ÛGÅ-hP- hï-zŸÛm-Ǩm-µâÅ-¤-»Ûm-q-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- ºhÅ-qºÛ-¹-z-D-ÁÅ-mP-M-mG-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;¼-z®ôP-qºÛ-EÛ-hP-ŸÛ-¤ÛºÛ-D-¾G-¼ÛGÅ-GTÛG-GÛÅ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-EÛ-hP- ŸÛ-¤Û- ¤P-qô-ÁÛ-zºÛ-XïÅ-ÅÞ- ¤Û-»ÛÅ-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-qºÛ-z¸º-zbàP-hP- Ǩm-hP- ¤²ïÅ-Mm-HÛ-Mã-VºÛ-¼ÛGÅ-ˆÛ-Çtäh-±h-fôG-¾-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-z¸º-zTº-hP- Ǩm-HÛ-¿Ëm-DP-GÛÅ-ŸÛz-ºWâG-hP-ŸÛz-dôG-mm-qô-‚ïh-»G-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎