M-mG-GŸÝP-mÅ-ÁÛm-TP-DÞ¾-hݺP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-¾ÞGÅ-DÅ-¾ïm-‚Å-ºhÝG


2008-04-02
Share

{}ü üºhÛ-G-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-»Þ-Gݼ-Çkï-±m-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbôm-qºÛ-XïÅ-hï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-mÅ-ÇSôm-¹ºÛ-mP-ü ÁÛm-TP-DÞ¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-ºhÝGü hï-»P-ÁÛm-TP-GÛ-Èô-bôm-Å-GmÅ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-¾Å-‚ïh-wÞ- VºôÅü Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-hPôÅ-ºƒï¾-¼ïhü »Ûm-mºP-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-hï-hG-mÛ-ÁÛm-TP-hï-zŸÛm-M-mG-mÅ-D-ƒ¾-GbôP-Mã-hP-ü D-VïºÛ-M¾-Dz-¾ôGÅ-ÅÞ-z¸ô-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-zTPÅ-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü ºôm-ˆP-ºhÛ-GºÛ-»Þ-Gݼ-Çkï-±m-¾-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-‚Å-q¼-¿e¼-mü ¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-±ïÅ- 23 ZÛm-Èô-bm-Å-DÞ¾-hP-ü GŸm-»P-Å-DÞ¾-GŸm-ºGº-ÁÅ-mP-ü zÞh-¤ïh-±ô¼-D-VïºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-Gô¤Å-Æô¾-zŸÛm-¤Gô-¼Å-Hôm-Mã-z;G-ºGôG-‚Å-q-hï-hG-¾-¤Û-ºhôh-qºÛ-n¤-q-hP-ü hï-zŸÛm-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-n¤Å-JÀôh-z=ô¾-GbôP-hGôÅ-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-ºhÝGü Èô-bm-Å-GmÅ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-i-MºÛ-mP-ü h-¿eºÛ-V¼-Å-GmÅ-ÅÞ-ŸÛ-zhï-¿ËÛP-ºWGÅ-»ôh-¾ÞGÅ-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།