M-mG-GÛÅ-ÇÀ¼-»P-bØ-¾ºÛ-„À-¤-D-ƒ¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-zÁh-ºhÝG


2007.12.06

{}ü ühï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÇÀ¼-»P-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-D-ƒ¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-Bôm-zXôh-‚Å-bï-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛ-ºhôh-±ß¾-zB¼-bà-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- VÛm-;P- GÛÅ-zÁh-hômü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-D-ƒ¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã¼-¤fº-GTÛG-bà-Pô-Lô¾-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-hPü xÛºÛ-M¾-Dz-±ôÅ-ˆP-bØ-¾ºÛ-„À-¤¼-D-ƒ¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-MãºÛ-V-Aïm-Cæm-Mã¼-hôGÅ-G¸ôm-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-VÛm-;P-GÛÅ-ºV¼-Tm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¾-Gż-ºGôh-qºÛ-ºiÛ-z¼-¾m-ºhïzÅ-‚Å-qºÛ-Ç+zÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤-mÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-µâm-ºzG-Hôm-qºÛ-z®m-‚ô¾-hÝ-GmÅ-qºÛ-Vz-ÆÛh-q-ŸÛG-»Ûm-q-¤-¸hü D-ƒ¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-hP-ŸÛ-zhïºÛ-fôG-ºGôG-Aïm-z¸ô-fzÅ-‚ïh-¤Dm-ŸÛG-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-bØ-¾ºÛ-„À-¤-Å-xôGÅ-G-q¼-zBôh-q-hP-¤ÛP-GP-GÛ-fôG-mÅ-zBôh-ˆP-Ç+Ý-ÇKï¼-hP-VôÅ-ºƒï¾-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-¤-»Ûm-ŸÛPü DôP-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-hP-¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-¤fº-GTÛG-bà-Pô-Lô¾-‚ïh-qºÛ-¤ïÅ-M¾-D-ƒ¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hP-zôh-¼P-z®m-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-HÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-ºƒï¾-»ôh-xÛºÛ-M¾-Dz-±ôÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-‚-uôh-Pô-¤-hP-D-ƒ¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-hG-fôG-zhïm-µâm-HÛ-h‚ï-ŸÛz-‚Å-bï-¾Å-ºGݾ-hï-¼ÛGÅ-Çtï¾-MãºÛ-¤fÞm-Aïm-¤Dô-vôh-‚-Mã-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-ºzôh-Ç+ݾ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎