M-mG-GŸÝP-mÅ-»Þ-Gݼ-D-Vï-z-±ôºÛ-fôG-h¤-zOGÅ-Wï-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-Mã-ü


2005-09-29
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-mÅ-ÁÛm-TP-ŸïÅ-¼P-BôP-¿YôPÅ-¾ôGÅ-ÅÞ-z®ßGÅ-mÅ-¾ô-Pô-¿S-zTß-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-¤²h-ÇKô-hï-zŸÛm-¹-z-zTß-qºÛ-±ïÅ-GTÛG-ZÛm-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-zºÛ-hÝÅ-±ôh-ÇÀïzÅ-¾-Zï-zºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-DÞ¾-hïºÛ-mP-h¤-zOGÅ-‚ïh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-hGôÅ-¾ÞGÅ-M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-zhï-ºWGÅ-±m-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-uÛ-Ez-¾ºô- JËm-mÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-ºhÝGü hï-»P-DôP-mÅ-M-mG-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-mP-GÅÞPÅ-q-¾ÞP-ºiïm-‚Å-q¼-¿e¼-mü uÛ¼-zbP-ÁÛm-TP-mP-h-¿eºÛ-V¼-GmÅ-ÇePÅ-È-TP-²-iG-qô-GP-»P-»ôh-¤-¼ïhü ºôm-ˆP-Å-GmÅ-Zïm-dôG-qÞ-¾Û-ÅÛ-hP-GŸm-»P-ºƒï¾-»ôh-±m-q-DG-mÅ-Ç+zÅ-¤±¤Å-GmÅ-±ß¾-²-iG-¼ÛGÅ-‚ãP-z-»Ûm-m-hï-hG-¾-GhôP-¾ïm-‚ïh-Mã¼-I-OÛG-ÍP-ż-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-z;ôh-Ez-zbP-»ôh-q-¼ïhü uÛ¼-zbP-Á¼-bà¼-;Û-ÅÛ-bm-m¤-M-mG-mÅ-ÁÛm-TP-ŸïÅ-ºzôh-qºÛ-Å-DÞ¾-ºhÛºÛ-mP-¤Û-ºzô¼-Å-»-zTß-hGÝ-®¤-»ôh-q-mÅ-zM-V-iâG-zTß-®¤-D-VïºÛ-VôÅ-‚ïh-¤Dm-»Þ-Gݼ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q-¼ïhü DôP-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-DÞ¾-hï¼-M-¼ÛGÅ-wôm-Vïm-qô-GŸÛÅ-ÇtôÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hï¼-Bôm-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hP-ü »P-M-mG-GŸÝP-GÛ-xôGÅ-mÅ-D-VïºÛ-D-ƒ¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-q-hï-hG-mÅ-»Þ¾-mP-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-HÛ-»ôh-®P-hï-±ôºÛ-fôG-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-®¤-‚ïh-hGôÅ-¾ÞGÅ-zÁh-zŸÛm-qºÛ-D¼-¼ÛP-¤Ûm-¼P-BôP-¿YôPÅ-z®ßGÅ-mÅ-¾ô-Pô-¿S-zTß-ºDô¼-zºÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-hï-zÅ-¸ÛP-V-ÇÀôP-MãºÛ-Zïm-D-z¯ÛÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།