རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་ཚད་གཞི་མེད་བཟོས་པ།

2018-03-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་ཚད་གཞི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱུད་ནས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག
རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་ཚད་གཞི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱུད་ནས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱི་དུས་ཡུན་ཚད་གཞི་མེད་པ་རྒྱུའི་ལས་དོན་འཆར་གཞི་དེ་རྒྱ་ནག་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ནས་ཐག་གཅོད་ཡོང་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་བཏོན་བ་བཞིན་དེ་རིང་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་སྟེ་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་Xi Jinping སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་རྒྱུན་མཐུད་གནས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། དེང་སྐབས་ཚོགས་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ནང་དེ་རིང་མི་མང་འཐུས་མི་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་ཚད་གཞི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་བཏོན་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་འཐུས་མི་གཉིས་ཀྱིས་དེར་ངོ་ལེན་གནང་མེད་པ་དང་། འཐུས་མི་གསུམ་གྱིས་བར་ཞུགས་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་པར་བརྟེན་ལྷན་ཚོགས་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་གྲོས་འཆར་དེར་མང་མོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་སྟེ་མཐར་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཡུན་དུས་བཀག་མེད་པར་བཟོ་ཐུབ་ནས་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་Xi Jinping གི་དབང་ཆ་གཏན་པོར་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད༎
གསར་འགོད་པ་དབྱངས་སྒྲོལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།