M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-h¤G-¢ôP-zMãh-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-GbôP-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qü


2007.12.26

{}ü üM-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-ˆÛ-¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-iG-qôºÛ-h¤G-GÛ-¢ôP-zl¼-HÛ-fôG-mÅ-M¾-Dz-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-zCæm-Mã¼-wm-fôGÅ-Vïm-qô-»ôh-q-¤-¸h-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-M-mG-mP-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-wïzÅ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛºÛ-fôG-ÁÝGÅ-Aïm-z¸P-qô-»ôP-MãºÛ-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Gb¤-zÁh-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü Zï-ÇSôm-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-¤WâG-zOÛ¾-zºÛ-M-G¼-hP-M-mG-GÛ-iG-qôºÛ-h¤G-hqÞP-GÛÅ-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-¾-GhôP-¾ïm-D-Gbh-zTôG-xôGÅ-ˆÛ-ZÛm-IPÅ-¿kºÛ-h¤G-¢ôP-ŸÛG-M-mG-GÛ-Å-fôG-bà-GmP-mÅ-¤Wâ¾-zOÛ¾-»ôh-TÛP- ¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-h¤G-¢ôP-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-M-G¼-HÛ-h¤G-uÛ- ÅÞ-ÁÛl-GÝz-‡- ¤VôG-GÛÅ-Gż-ºGôh-q¼- h-¼ïÅ-ˆÛ-¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-h¤G-¢ôP-ºhÛÅ-M¾-DG-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-GbôP-Mã¼-wm-fôGÅ-Vïm-qô-»ôP-Mã-»Ûm-q-¤-¸h- M¾-Dz-GZÛÅ-ˆÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¾Å-hôm-HÛ-G¾-Gmh-Tm-HÛ-V-ÁÅ-ÁÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-ü M-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-ˆÛ-iG-qôºÛ-h¤G-GÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-xÛ-¾ô- 2003 hP- hï-mÅ-xÛ-¾ô- 2004 ¾ôºÛ-xÛ-¹-zMh-q-hP- hï-mÅ-xÛ-¾ô-2006 ¾ôºÛ-xÛ-¹- ¿S-qºÛ-mP-wm-±ßm-¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-¾Å-hôm-Çtï¾-ºGô-z®ßGÅ-mÅ-z¸ÞP- h-¼ïÅ-ˆÛ-iG-qôºÛ-¸ÞP-ºƒï¾-h¤G-¢ôP-ºhÛ-iG-qôºÛ-h¤G-¤Û-hPôÅ-ÅÞ-h¤G-¢ôP-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-zºÛ-ºV¼-GŸÛ-Gmh-ºGG-Tm-ŸÛG-»Ûm-q-M-mG-GÛ-xôGÅ-mÅ-ˆP-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü ºôm-ˆP-M-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-hz¼-Å-¤±¤Å-ˆÛ-¯ôh-½‰ôG-ÅôGÅ-Åï¾-¤-fÞz-q-¤Þ-¤fÞh-mÅ-GmÅ-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་དང་ས་འབྲེལ་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་རྒོད་ཡུལ་སོགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣས་བོད་དོན་ཁྲིམས་ཡིག་དང་འབྲེལ་བོད་མི་ཚོར་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎