M-mG-hP-M-G¼-GZÛÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-ºGô-FÛh-hÝ-Hã¼-»ôh-qü


2007-07-31
Share

{}ü üM-mG-hP-M-G¼-GZÛÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-ºGô-FÛh-hÝ-Hã¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-M¾-uÛºÛ-¤-hPÞ¾-fïzÅ-¯-DP-GÛ-ºGô-º²Ûm-mÅ-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-GÅÞPÅ-ºhÝG-ü M¾-uÛºÛ-¤-hPÞ¾-fïzÅ-¯-DP-GÛ-Mãm-¾Å-ºGm-º²Ûm- ¼ô-^ï-¼Û-ÇKô- ¼-^ô- HÛÅ-wÛ-¾Ûz-qÛP-GÛ-M¾-Å-¤×-mÛ-¾-hÝ-±ôP-hôm-HÛ-IôÅ-¤ô¾-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-fôG-Gb¤-zÁh-GmP-zºÛ-mP- º²¤-JÀÛP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-±h-GŸÛºÛ-fôG-M-mG-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-±h-GŸÛ-¾Å-zL¾-±¼-z-hP-¤-ºôPÅ-qºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ºIô-xôGÅ-¾-G¸ÛGÅ-q-»Ûm-m-M-mG-¤Þ-¤fÞh-mÅ-ºwï¾-MÅ-ºIô-Mã-»Ûm-q-hP- hï-¤-¸h-M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-±h-GŸÛ-hï-»P-Wï-¤fô¼-xÛm-mÅ- M¾-uÛºÛ-fôG-Í-¤Û-¼Û-;-hP-GŸm-mÝz-xôGÅ-ˆÛ-M¾-Dz-n¤Å-¾Å-M-mG-hP-M-G¼-GZÛÅ-ˆÛÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-ºwï¾-MÅ-fôG-¾ïGÅ-BïÅ-¤fô-z-wÞ¾-HÛ-»ôh-q-hP- M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-±h-GŸÛ-hï-¾ô-GTÛG-GÛ-mP-zM-V- 11 »Ûm-q-hP- M-G¼-HÛ-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-±h-GŸÛ-hï-zM-V- 9 »Ûm-qºÛ-V-mÅ-M¾-uÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-ºGô-FÛh-ˆÛ-GmÅ-zzÅ-ÅÞ-ÇÀïzÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG-ü uÛ-ÇePÅ-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-»G-qô-»ôh-q-hP- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-DP-q-Zô-±ôP-Z¤Å-LÝh-hÝ-xÛm-q-hP-±ôP-¾Å-ºFâG-qô-¤ïh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-z¸P-hÝ-xÛm-¤±¤Å-ÅÞ-¼Û¤-qÅ-xôGÅ-Çkô¤-HÛ-hq¾-º‚ô¼-GmÅ-ÇePÅ-z¸P-hÝ-ºIô-Mã-»Ûm-q-ÅôGÅ-M¾-uÛºÛ-¤-hPÞ¾-fïzÅ-¯-DP-GÛ-ºGô-º²Ûm- ¼-^ô-GÛÅ-Gž-D-zbôm-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།