M-h;¼-mG-GZÛÅ-fÞm-¤ôP-GÛ-fôG-mÅ-h¤G-¢ôP-ŸÛG-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-ºhÝG


2007.12.20

{}ü üM-h;¼-mG-GZÛÅ-fÞm-¤ôP-GÛ-fôG-mÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-¾-D-Gbh-zTôG-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-mÅ-h¤G-¢ôP-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-ºhÝGü hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1962 ¾ô¼-M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-Å-¤±¤Å-fôG-h¤G-ºFâGÅ-‚ãP-mÅ-h-z¼-Å-¤±¤Å-ˆÛ-h;º-½‰ôG-fôG-h¤ÛGÅ-zž-hôm-ºƒÅ-Åôm-qºÛ-fG-GTôh-TÛG-‚ãP-¤ïh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-±ôP-ºƒï¾-hP-ü GŸm-»P-¼ÛG-GŸÝP-Çtï¾-¼ïÅ-ˆÛÅ-¤±ôm-Gmh-hôm-GŸm-DG-TÛG-fôG-ºƒï¾-¾¤-»G-bà-GbôP-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-»Ûm-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-ZÛm-ÁÅ-GôP-mÅ-z¸ÞP-M-mG-¿Ëô-mÝz-»Þ-mm-ŸÛP-Vïm-HÛ-Å-DÞ¾-ŸÛG-bà-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-h¤G-¢ôP-‚ïh-Mã-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-ºhÝGü hï-»P-xÛ-¾ô- 2007 ¾ô¼-wm-±ßm-¾G-zbP-vh-mÅ-¤Z¤-zBôh-‚ïh-Mã-ŸïÅ-qºÛ-ºV¼-GŸÛºÛ-ºôG-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-h¤G-¤Û-zM-¼ï-¾Å-Iâz-qºÛ-¤±ô-DG-TÛG-mÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-q-hP-ü D-ƒ¾-z-ÅôGÅ-¾-GhôP-¾ïm-‚ïh-Mã¼-h¤ÛGÅ-mÅ-¸z-¢ôP-vôh-ˆÛ-»ôh-ºhÝGü hï-¼ÛP-V¼-Tm-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-qÅü P-±ô-»Þ¾-GZÛÅ-fÞm-¤ôP-GÛ-¸z-¢ôP-vôh-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-mÛ-wm-±ßm-HÛ-h¤G-¤ÛºÛ-hz¼-»Ûh-VïÅ-ºwï¼-z-z¸ô-Mã-hP-ü hï-zŸÛm-xôGÅ-GZÛÅ-;ºÛ-Å-fôG-bà-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Ç+zÅ-GhôP-¾ïm-‚ïh-Mã¼-fÞm-¤ôP-GÛ-ºƒï¾-¾¤-z¸ô-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-hP-VzÅ-TÛG-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-h-¿eºÛ-ºV¼-Å-¤±¤Å-ˆÛ-h;º-½‰ôG-hï-zŸÛm-Åï¾-fÞz-ˆP-hïÅ-Gmh-hôm-GŸm-qºÛ-fôG-ºƒï¾-z-zTh-mÅ-zÇkh-q-»Ûm-m-¤-ºIÛGÅ-q-¼ïh-¾-P-±ôÅ-wm-±ßm-¤²º-¤fÞm-HÛ-n¤-qºÛ-fôG-mÅ-ºƒï¾-¾¤-h-hÝP-»¼-MÅ-GbôP-Mã¼-hGº-±ô¼-»ôh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü »Ûm-mºP-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-hP-ü D-ƒ¾-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-hï-hP-ºhÛ-ŸïÅ-h¤ÛGÅ-zž-Gž-D-GP-»P-zbôm-¤ïh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཐེ་ཝན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་དཔོན་ཟུར་པ་ཞིག་ཐེ་པེ་ཉེ་ཁུལ་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎