M-h;¼-mG-hz¼-HÛ-¸ÞP-£ï¾-h¤G-¢ôP-fïPÅ-hP-qô-hï-zŸÛm-¤WâG-OÛ¾-»ôh-ºhÝG


2007.12.25

{}ü üM-G¼-hP-M-mG-GÛ-h¤G-¤ÛºÛ-hz¼- M-G¼-hP-Å-¤±¤Å-ºDï¾-źÛ-M-mG-GÛ-»Þ-mm-ŸÛP-Vïm-HÛ-IôP-Eï¼- DÞh-¤ÛºP-ŸïÅ-q¼- ºhÅ-qºÛ-ZÛ-¤-5ºÛ-¼ÛP-z¯¤Å-qºÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-¼P-zŸÛm-¿km-qºÛ-¸ÞP-£ï¾-h¤G-¢ôP-fïPÅ-hP-qô-hï-zŸÛm-hï-¼ÛP-¤WâG-OÛ¾-»ôh-q-¼ïh- h¤G-¢ôP-GÛ-¾Å-¼Û¤-¤fº-¤¼- M-h;¼-mG-hz¼-HÛ-Å-¤±¤Å-Mãh-¾-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-OÛG-º²âGÅ-ÁÛG-»ôh-±ß¾-hP- ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¼ÛP-¾ÞGÅ-OÛG-º²âGÅ-hï-»ÛÅ-º²Ûm-qºÛ-mG-¤ïh-¤Û-¤P-ºGº-ÁÅ-z®m-ºFÛh-‚Å-»ôh-±ß¾-fôG-mÅ-M-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-h¤G-hqÞP-DôPÅ-mÅ-h¤G-¤Û-IPÅ- 56 ¼ï-¾Å-Iâz-qºÛ-¸ÞP-£ï¾-h¤G-hqÞP-GÛÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-OÛG-º²âGÅ-hï-»ÛÅ-z®m-ºFÛh-‚Å-qºÛ-¤Û-n¤Å-JÀôh-z=ô¾-zbP-z-hP- ºWÛGÅ-Ç+ݾ-HÛ-OÛG-º²âGÅ-hï-»P-¡h-hï-¯-¤ïh-zbP-z-»Ûm-±ß¾-h¤G-¯ïh-‚Å-bï- h¤G-¢ôP-hPôÅ-GŸÛ-hï- hï-¼ÛP-¤WâG-OÛ¾-»ôh-q-¼ïh- h¤G-¢ôP-¤WâG-zOÛ¾-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-h¤G-¤ÛºÛ-hz¼-h¤G-¢ôP-hï-ºi-¤Z¤-z¯¤Å-‚-Mã-‚ãP-z-mÛ- P-±ôºÛ-Vïh-hÝ-G¾-ºGPÅ-ÁÛm-bà-Vïm-qô-¼ïh-¾- »Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-iG-qôºÛ-h¤G-hqÞP-hz¼-h¤G-¢ôP-fïPÅ-hP-qô-‚Å-q-hï-zMãh-mÅ-P-±ôÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¾-D-Gbh-GTôGÅ-fÞz-Mã¼- Vôh-Åï¤Å-ºIï¤Å-Çeôm-‚ïh-fÞz-q-hP- º²¤-JÀÛP-GÛ-Eôm-¾-ŸÛ-zhï-ÆâP-Bôz-‚-Mã-hP- »Þ¾-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ÆÛh-hôm-HÛ-ºƒï¾-zºÛ-fh- Gmh-ºGG- Vïm-qô-ŸÛG-ˆP-¼ïh-TïÅ- M-G¼-HÛ-@P-h¤G-Çkï-±m-HÛ-h¤G-uÛ-GŸôm-q- ÅÞ-ÁÛ¾-GÝz-‡Å-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎