M-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-¤fÞm-ºƒï¾-»¼-MÅ-»ôP-Vïh-IôÅ-¤ô¾-GmP-ºhÝG


2007.10.25

{}ü üÍï-Áï-»ºÛ-ÇeôzÅ-Vïm-M¾-Dz-M-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-ˆÛ-¤fÞm-ºƒï¾-»¼-MÅ-»ôP-fzÅ-ÅÞ-D-Å-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-n¤-GZÛÅ-¤W¾-ºyh-IôÅ-¤ô¾-GmP-zŸG M-mG-GÛ-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-h‚P-Tï-FïÅ- M-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-mÛ-Íï-Áï-»ºÛ-mP-GÛ-M¾-Dz-Vï-ÁôÅ-®¤-¤-¸h- º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-¾-ÁÝGÅ-Aïm-Vïm-qô-vôh-fÞz-qºÛ-M¾-Dz-GZÛÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-zŸGü h-hÝP-h‚P-Tï-FïÅ- M-G¼-HÛ-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm- q×¼-mz-¤Þ-D¼-WÛ- hP-¿Ëm-hÝ-M-mG-GÛ-‚P-Á¼-IôP-Eï¼-Ⱥï-qÛm-mP-zB¼-hÝ-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-bï- ¤Pº-DÞ¾-hP- M¾-uÛºÛ-Gmh-hôm-fh-¤Z¤-¾Å-GmP-xôGÅ-hP- ºfz-WâÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-ŸÛz-Gž-IôÅ-¤ô¾-GmP-ºV¼-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-zŸGü M-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-n¤-GZÛÅ-¤W¾-ºyh-Iâz-qºÛ-XïÅ- M-G¼-hP-M-mG- ¼-ÁÛ-»-zTÅ-ˆÛ-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-¤W¾-º²ô¤Å-GmP-Çeï- M¾-uÛºÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-¿kôG-hP- ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-¼ÛP-¾ÞGÅ-q-ºGôG-fzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-¤Z¤-¾Å-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-zŸGü xôGÅ-GÅÞ¤-HÛ-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-n¤-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-Iâz-qºÛ-XïÅ- „Àôm-Vïm-n¤-qÅ- M¾-uÛºÛ-PôÅ-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-ºGï¾-Mã¼-Pô-Lô¾-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-fôG- ºz¼-¤ºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-Ç+Ý-±z-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-ºzôh-zÇ+ݾ-ŸÝÅ-zŸGü xÛ-¾ô-1960 ¾ô¼-M-G¼-hP-M-mG-hz¼-h¤G-ºFâG-¾PÅ-qºÛ-XïÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-z-Wï-ÇkÝG-bà-xÛm-»ôh-ˆP- ºhÅ-qºÛ-¾ô-ÁÅ-mÅ-z¸ÞP-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-±ôP-ºƒï¾-»¼-MÅ-hP- Å-¤±¤Å-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-ºzh-z¯ôm-GmP-Mã-ÅôGÅ-GP-¿e¼-¤fÞm-ºƒï¾-»¼-MÅ-xÛm-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧རྗེ་གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་མཆོག་གིས་མདོ་ལྷོའི་མཛོད་དགེ་རྩྭ་ཐང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་གནང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎