M-mG-hP-ÍÛ-¼m-z¼-lô-Çoݤ-±ôP-ºƒï¾-fôG-¤±m-dGÅ-z;ôh-Mã-¼ï-z-‚ïh-zŸÛm-qü


2007.12.09

{}ü ühï-¼ÛP-M-mG-hP-ÍÛ-¼m-z¼-¾-lô-Çoݤ-HÛ-±ôP-ºƒï¾-fôG-¤±m-dGÅ-z;ôh-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hPü hï-mÛ-¾ô-¤P-¼ÛP-ÇKÝG-Çkôh-‚Å-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-¤P-qôºÛ-±ôP-ºƒï¾-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü hï-»P-ÍÛ-¼m-HÛ-lô-Çoݤ-„Àôm-Vïm-HÛÅ-M-mG-hP-ÍÛ-¼m-HÛ-Ç+Ý-±z-z¼-HÛ-lô-Çoݤ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-¸Þ¼-hÝ-Gż-ºGôh-q¼ü hï-¼ÛP-xÛ-iô-®¤-¾-±ôP-ºƒï¾-HÛ-Gm-M-hïºÛ-fôG-w¾-Vï¼-¤±m-dGÅ-z;ôh-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-hPü G¾-bï-hï-¼ÛP-¤±m-dGÅ-z;ôh-¤-fÞz-ˆP-h-hÝP-G¸º-ºDô¼-GZÛÅ-ˆÛ-hÝÅ-±ôh-»ôh-ÇezÅ-P-±ô-¤Þ-¤fÞh-z;º-¤ô¾-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü M-mG-hP-ÍÛ-¼m-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-z¼-¾-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-¸z-¤ô-»ôh-q-¤-¸hü ZÛ-ÈôP-GÛÅ-ÍÛ-¼m-HÛ-hPôÅ-¸ôG-mP-ºiïm-‚ïh-¤Dm-M¾-Dz-ÍP-hP-qôºÛ-XïÅ-ÅÞ-ÍP-GZÛÅ-q-M-mG-»Ûm-q-hPü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xôGÅ-mÅ-»ô-¼ôz-hP-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-¾-ÍÛ-¼m-z¼-HÛ-±ôP-¾Å-ºƒï¾-¾¤-¤±¤Å-ºWôG-‚-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-zŸÛm-»ôh-ˆP-M-mG-hP-ÍÛ-¼m-z¼-lô-Çoݤ-HÛ-±ôP-¾Å-hïºÛ-fôG-¾ô-¤P-mÅ-IôÅ-¤ô¾-‚Å-ˆP-IôÅ-ºV¤-¤-‚ãP-zºÛ-¾Å-GŸÛ-½‰ÛP-q-ŸÛG-»Ûm-ŸÛPü M-mG-xôGÅ-mÅ-h-¼ïÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-hïºÛ-fôG-mÅ-fG-GTôh-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP-ÍÛ-¼m-M¾-Dz-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-»P-lô-Çoݤ-HÛ-fôm-DÞPÅ-hP-lô-Çoݤ-xÛ¼-±ôP-GÛ-¤-hPÞ¾-¾-zdïm-hGôÅ-q-zŸÛm-hq¾-º‚ô¼-»ôP-ºzz-zM-V-70 ¿ËG-lô-Çoݤ-xÛ¼-º±ôP-GÛ-¤-hPÞ¾-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎