M-mG-GÛ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-„À-Vïm-GZÛÅ-Ç+Ý-±ï-¤-¸Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG


2006-12-21
Share

{}ü üM-mG-mP-»ôh-qºÛ-»ï-ÁݺÛ-¿Ë-DP-¤P-qôºÛ-mP-„À-Vïm-¤ïh-qºÛ-D¼- h-hÝP-„À-Vïm-GZÛÅ-Ç+Ý-±ï-¤-¸Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü hï-»P-M-mG-¿Ëô-Á¼-IôP-Eï¼-wÞ-=ºôºÛ-mP-»ôh-qºÛ-»ï-ÁݺÛ-¿Ë-DP-GÛ-„À-Vïm-hGÝP-IPÅ-94wïzÅ-q-=P- FP-FïP-¤VôG-Cm-mh-ǨäPÅ-mÅ-Ç+Ý-±ï-¤-¸Ûm-q-hP- hï-zŸÛm-M-mG-‚P-xôGÅ-ŸÛP-Vïm-Èàwï-mP-hGÝP-IPÅ-80wïzÅ-qºÛ-„À-Vïm-ÅÞ-FP-Ám-ljÛP-mh-Aïm-qÅ-Ç+Ý-±ï-¤-¸Ûm-q-‚ãP-zŸGü M-mG-GÛ-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-GŸôm-¾ÛºÞ-qÛ-mm-ŸÝ-zÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hV-¶ï-=Û-Dïm-hP-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-º²âGÅ-¤-‚ãP-z¼-„À-¤-¤ïh-qºÛ-¿Ë-DP-DG-mP-„À-Vïm-zÇ+ô-zŸG-GmP-Mã-PP-ÇKÝG-GmP-fzÅ-»ôh-q-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-zŸGü »ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-qô×z-¤VôG-GÛÅ-hzÞ-FÛh-qºÛ- ¶ï-=Û-Dïm-»Þ¾-HÛÅ-fï-¶m-hP-¿Ëm-hÝ-GŸÝP-ºƒï¾-»ôh-qºÛ-V-mÅ- qï-TÛP-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-„À-Vïm-qôz-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-ºƒï¾-z-GmP-GÛ-¤ïh-q-hP- M-mG-mP-„À-Vïm-q×ôz-¤VôG-GÛ-XïÅ-ºWâG-q-¤P-qô-ŸÛG-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GZº-Gmôm-zbP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü M-mG-mP-GÛ-»ï-ÁݺÛ-¿Ë-DP-hï-±ôºÛ-mP-„À-Vïm-¥ã¼-hÝ-zÇ+ô-zŸG-»ôP-q-hP- ¶ï-=Û-Dïm-hP-M-mG-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-º²âGÅ-GP-¥ã¼-»ôP-z¼- M-mG-GÛ-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-GŸôm-¾ÛºÞ-qÛ-mm-HÛÅ-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-zŸG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།