M-mG-hP-ZÛ-ÈôP-hz¼-¯ôh-JÀïP-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-ºi-¤Ûm-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mãü


2007.05.25

{}ü üZÛ-ÈôP-hP-M-mG-hz¼-Á¼-M-mG-M-¤±ôºÛ-ÇeïP-mÅ-¼P-º‚ãP-Gbï¼-D-zÇSôG-ºhôm-‚ïh-xôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤ô¾-zB¼-hÝ-GmP-mÅ-hôm-ºƒÅ-GP-»P-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh-ü h-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-M-mG-hP-ZÛ-ÈôP-hz¼-qï-TÛm-hÝ-¯ôh-JÀïP-»ôh-qºÛ-Á¼-M-mG-M-¤±ôºÛ-Gmh-hôm-fôG-¾-IôÅ-¤ô¾-GmP-mÅ-hôm-ºƒÅ-¤-‚ãP-z¼-zdïm-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-¹-z-XïÅ-¤-zB¼-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-ºhÝG M-mG-mP-»ôh-qºÛ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-±z-¾Å-DP-GÛ-¤ÛP-ºhôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-z¼-ü IôÅ-¤ô¾-Ç+zÅ-M-mG-xôGÅ-mÅ-IôÅ-ºV¼-Gż-q-GP-»P-zbôm-¤ïh-qºÛ-ºôG-IôÅ-¤ô¾-¤WâG-OÛ¾-hGôÅ-‚ãP-z-GÅÞP-zŸG ZÛ-ÈôP-hP-M-mG-hz¼-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zŸÛ-¾ô-mÅ-z¸ÞP-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-¯ôh-JÀïP-»ôh-qºÛ-Á¼-M-mG-M-¤±ôºÛ-ÇeïP-mÅ-¼P-º‚ãP-Åô¾-½ÀPÅ-zÇSôG-ºhôm-‚ïh-»Å-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-xôGÅ-GZÛÅ-;Å-DÅ-¾ïm-fÞz-qºÛ-IôÅ-¤fÞm-ŸÛG-ºWôG-fÞz-qºÛ-Vïh-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-zMh-®¤-GmP-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-h-¿eºÛ-V¼-hôm-ºƒÅ-GP-»Å-Åôm-¤ïh-q-¼ïh-ü M-mG-GÛ-IôÅ-¤ô¾-Ç+Ý-±z-mÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-GôP-ŸÝÅ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤ô¾-Gż-q-ŸÛG-ºGô-z®ßGÅ-‚-Mã-zXôh-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ZÛ-ÈôP-hP-¤Z¤-¾Å-GmP-MãºÛ-I-OÛG-V-±P-»ôh-¾ÞGÅ-GŸÝP-ºƒï¾-zMãh-¾¤-zMãh-mÅ-GmÅ-±ß¾-¤P-hG-TÛG-Çtï¾-»ôh-m-»P-ü ZÛ-ÈôP-GÛ-WÛ-WÛºÛ-¸ï¼-zºÛ-zMãh-¾¤-HÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-zºÛ-mP-ü »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-xÛ¼-zOGÅ-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-IôÅ-¤ô¾-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-M-mG-GÛÅ-D-mÅ-zÁh-q-¿e¼-¾G-zÇe¼-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q¼-zdïm-mÅ-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-IôÅ-¤fÞm-ºWôG-fÞz-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎