M-mG-mÅ-xÛ-ÅôG-hz¼-ºƒï¾-¾¤-¸z-hÝ-GbôP-MãºÛ-zŤ-±ß¾-zbôm-»ôh-q-¼ïhü


2006-12-14
Share

{}ü üM-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-M-mG-hP-xÛ-ÅôG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-¸z-hÝ-GbôP-MãºÛ-zŤ-±ß¾-zbôm-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-Vz-ÆÛh-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Wº-VÛP-¾ÛP-GÛÅ-xÛ-ÅôG-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-hP-fÞG-ºyh-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-¤Z¤-¾Å-hP-±ôGÅ-q-wm-±ßm-hz¼-Gô-dôGÅ-Çtï¾-¼ïÅ-GmP-hGôÅ-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-Vz-ÆÛh-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Wº-VÛP-¾ÛP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-m-ü EÛ¤-¤±ïÅ-»Þ¾-IâºÛ-hz¼-wm-±ßm-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-GbôP-Mã-hP-¤Z¤-¾Å-‚-Mã-hïÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-GTÛG-qÞ¼-wm-fôGÅ-»ôh-q-GTÛG-qÞ-¤Ûm-q¼-Å-GmÅ-ˆÛ-ŸÛ-zhï-hP-zdm-¿ËÛP-¾-»P-wm-fôGÅ-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-zŸG M-mG-hP-xÛ-ÅôG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-GbôP-MãºÛ-Vïh-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-GÅÞ¤-¾ô¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¶âºÞ-WÛP-fºô-ÅôG-qô¼-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-Vz-ÆÛh-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Wº-VÛP-¾ÛP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-z¼-ü M-mG-hP-ÅôG-qôºÛ-hz¼-EÛ¤-¤±ïÅ-»Þ¾-Iâ-»Ûm-qºÛ-D¼-ü xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-ÆÛh-hôm-hP-¼ÛG-GŸÝP-uÛ-±ôGÅ-GmÅ-ÇePÅ-ÅôGÅ-xôGÅ-¤P-qô-ŸÛG-GÛ-fôG-GTÛG-¤±ßPÅ-hP-¤Z¤-¾Å-‚ïh-»Å-»ôh-q¼-zdïm-ü EÛ¤-¤±ïÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-®¤-¤-¸h-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-GZÛÅ-hz¼-¾-»P-wm-±ßm-ºƒï¾-¾¤-¸z-bà-GbôP-MãºÛ-ºhôh-±ß¾-zbôm-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།