M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÅÞ-^ºm-^¼-wËà¼-Å-GmÅ-mP-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-Vïh-GbôP-‚Å-ºhÝG


2007.05.10

{}ü üÅÞ-^ºm-HÛ-^¼-wËà¼-Å-DÞ¾-HÛ-Gmh-hôm-fG-GTôh-»ôP-Mã¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÅÞ-^ºm-^¼-wËà¼-Å-GmÅ-mP-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-Vïh-GbôP-‚Å-»ôh-ºhÝG- hï-»P-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-hôm-fôG-Z¤Å-¥ôP-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-xÛ-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-¾ÛºÞ-;Ýh-Í-wï-¼Û-;¼-zTº-Çkôh-M-mG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-bà-zÇ+ô-zŸG-‚Å-q-hP-ü Zï-zºÛ-V¼-DôP-GÛ-¾Å-hôm-G¾-Vï-ÁôÅ-mÛ-^¼-wËà¼-Å-GmÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fG-GTôh-‚-Mã-hï-»Ûm-¾ÞGÅ-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-¤-TP-h‚ãÅ-ˆÛÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-TÛP-ü ¤IÛm-Vz-¤-TP-h‚ãÅ-ˆÛÅ-Zï-zºÛ-V¼-^¼-wËà¼-Gmh-hôm-hï-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-Eôm-»ôPÅ-ÅÞ-hô-ÇoP-‚ïh-Å-ŸÛG-VGÅ-»ôh-q¼-zdïm-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Å-DÞ¾-hïºÛ-mP-GÛ-Gmh-hôm-fG-GTôh-»ôP-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-zÇ+ô-¤PGÅ-‚Å-q-ºIï¾-zXôh-‚Å-zŸG h-¼ïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-^¼-wËà¼-Å-GmÅ-mP-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-Vïh-GbôP-‚ïh-»Å-hï-»P-Zï-zºÛ-V¼-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-108ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-^¼-wËà¼-Å-GmÅ-mP-GÛ-²-iG-GÛ-iG-qôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Åï¾-fzÅ-‚ïh-hGôÅ-q-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛP-fºô-»ÛÅ-¤±m-fôG-bà-²-iG-GÛ-»Û-Gï-wÞ¾-zºÛ-XïÅ-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÅÞ-^ºm-»Þ¾-Iâ¼-h¤G-GÛ-Gm¤-Iâ-hP-hï-zŸÛm-h¤G-hôm-»ô-VÅ-xÛ¼-±ôP-‚Å-mÅ-ÅÞ-^ºm-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-GÛ-h¤G-ºFâG-fôG-zïh-uôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q¼-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-¾-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎