M-mG-mP-ºDô¼-»ÞG-ÆâP-BôzÅ-fôG-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-ŸÛG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-ºhÝG


2007-04-23
Share

{}ü üM-mG-mP-ºDô¼-»ÞG-ÆâP-BôzÅ-fôG-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-GmP-¤Dm- ¶â-¾Û-ÈôP- zÇ+ô¼-ÆâP-zÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚Å-Ç+ô¼-DôP-GÛ-z¸º-¹Å-GÅÞP-ºhÝG ¶â-¾Û-ÈôP-»Û-z¸º-¹- ÁÝ-®ï-Èà- »ÛÅ-ºhÛ-¹ºÛ-±ïÅ- 13 ZÛm-zÇ+ô¼-ÆâP-z-zTß-IPÅ-ÁÛG-GÛÅ-¼P-EÛ¤-hÝ-z®m-hzP-fôG-º²â¾-ŸÝGÅ-‚Å-mÅ-z¸º-¹ºÛ-¼ÛG-¤²ôh-ºyâ¾-ºDô¼-hP-»ÛG-V-DG-TÛG-z®m-ºEï¼-‚Å-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG Dô-¤ôÅ-Gż-ºGôh-q¼-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-z¸º-¹- ¶â-¾Û-ÈôP- ¾-ZïÅ-¤ïh-D-G»ôG-‚Å-q-hP-Dô-q-zÇ+ô¼-ÆâP-zºÛ-hô-h¤-ºôG-±ßh-mÅ-hV-ZÛm-IPÅ- 10 ºIô-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG ¾ô-m- 39 »Ûm-qºÛ-Ç+Ý-ŸzÅ- ¶â-¾Û-ÈôP- »ÛÅ-M-mG-GÛ-=ï-TP-hP- TP-ÅÞ-ŸÛP-Vïm-GZÛÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-VGÅ-qºÛ- ‡ºï-Èà- ¤±ô-hï-z®ôG-qô-¤Û-»ôP-zºÛ-fôG-¾ô-¤P-¼ÛP-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- ‡ºï-Èà-¤±ô-VGÅ-źÛ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-»Þ¾-¿YôPÅ-hï-¤²ïÅ-ÇkÝG-¿km-q-ŸÛG-»ôh-qºÛ-Ç+h-IGÅ-»ôh-mºP-DÞ¾-HÛ-µÅ-ºHã¼-hP-Ç+¤-JÀôG-GÛ-ºyâ¾-¼ÛG-z¸ô-IÅ-¤±ô-hï-G®P-z¸ô-fÞz-fzÅ-ºƒ¾-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÅÞ-¿ËàP-»ôh-q-¼ïh- ÇS-¾ô-xÛ-¹- 3 qºÛ-mP-Gż-ºGôh-qÅ-Ç+Ý-ŸzÅ- ¶â-¾Û-ÈôP- ¾-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-Ç+zÅ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛÅ-ºDô¼-»ÞG-¾Å-ºy¾-Åï¾-HÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Dï-wm-hï-G¾-Vï-z-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།