GŸÛÅ-;-¯ï-IôP-Eï¼-DÞ¾-hÝ-WG-q-zhÝm-Tß-f¤-q-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-ºhÝG


2007-07-21
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-hzÞÅ-xôGÅ-GŸÛÅ-;-¯ï-IôP-Eï¼-DÞ¾-hÝ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-uôh-Çtï¾-¤Dm-HÛ-WG-qºÛ-OÛG-º²âGÅ-ÁÛG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-zhÝm-Tß-f¤-q- ºhÛ-±ïÅ- 17 ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-Èàº-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- GôP-ŸÝÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-WG-±ôGÅ-hï-»ÛÅ- zôh-ˆÛ-hzÞÅ-xôGÅ-IôP-Eï¼-DG-GÛ-mP-ºhÛ-¾ôºÛ-ºGô-Çeôh-mÅ-z¸ÞP- Pm-Gô¤Å-z¸Û-Ǩm-hÝG-µÅ-±ôP-ºIï¤-‚Å-q-hP-VzÅ-TÛG FÛ¤Å-ºG¾-fôG-mÅ-Mm-¯ïh-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-»ôh-q-hP- º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤Û-Ço-hï-hG-GÛ-¾G-mÅ- Gô-¤±ôm-hP- z¸Û-Ǩm-hÝG-µÅ- hï-zŸÛm-z¸Û-Ǩm-hÝG-µÅ-±ôP-ºIï¤-‚Å-qºÛ-¯ÛÅ-FºÛ-hïz-zTÅ-½‰ïh-Åôm-‚ãP-»ôh-q-hP- ¯ÛÅ-DºÛ-mP-fô-ºGôh-‚Å-q-¿e¼-GŸÛGÅ-m- WG-qºÛ-OÛG-º²âGÅ-hï-mÅ-h-z¼-¤-GmÅ-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼- ºzÞ¤-zŸÛ-®¤-HÛ-G¸Û-Ǩm-hÝG-µÅ-±ôP-ºIï¤-‚Å-»ôh-q-Gž-fôm-‚ãP-»ôh-Ç+ô¼-hP- WG-±ôGÅ-hï-»Û-ºGô-FÛh-hï- ¾Û-Zm-qÛP- ¸ï¼-zºÛ-¤Û-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-z;ôh-q-¾Å- º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤Û-GŸm-n¤Å-ÅÞ-»Ûm-Gž-Çeôm-‚Å-¤Û-ºhÝG-ˆP- GmÅ-±ß¾-hïºÛ-mP-¤Þ-¤fÞh-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-GP-ż-hïP-Ç+zÅ-ºV¾-uôh-hP- @Ý-WG hï-zŸÛm-mG-±ôP-MG-¤Dm-HÛ-OÛG-º²âGÅ-VïÅ-¤P-qô-»ôh-q-hP- hï-hG-¤ïh-q-z¸ô-Mã¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-ÁÝGÅ-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།