Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ô^-ˆÛ-±ô^-G®ôºÛ-zôh-fôG-GÛ-hGôPÅ-±ß¾-¾-M-mG-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-qü


2008-03-23
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-mïm-ÅÛ-q×ï-¾ô-ÅÛ-¤VôG-GÛÅ-Zï-V¼-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-Vïh-wïzÅ-ˆÛÅ- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¿Ëm-¤W¾-z;º-¤ô¾-GmP-z-hP- Ç+zÅ-hï¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-Ç+ôP-±ôGÅ-GmP-zºÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-fôG-¾-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-Bôm-zXôh-¤-‚Å-q-»Ûm-m- º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-GŸm-hG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-fh-¾-Bôm-zXôh-ŸÝ-MãºÛ-zhïm-µâm-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-fôz-fP-z½ÀG-xÛm-q-hP-Eh-q¼-¤ïh-q-¿e-zÞ-VGÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¿U¤-q×ï-¾ô-ÅÛ-¤VôG-GÛÅ-JÀïP-GmP-zºÛ-hGôPÅ-±ß¾-hï-mÛ-mÝz-xôGÅ-M¾-Dz-DG-GÛ-hzÞ-FÛh-n¤-q-±ô-hP- mÝz-xôGÅ-ˆÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛ-zŤ-±ß¾-hP-GTÛG-¤±ßPÅ-¼ïh-TïÅ-hP- zŤ-±ß¾-hï-hG-GÛ-Mz-¾-M-mG-GÛ-M¾-Dz-ºhÛ-zŸÛm-º²¤-JÀÛP-mP-IôGÅ-¤ïh-Dï¼-AP-ºWôG-fzÅ-hP- hï-¤Ûm-m- M-mG-¾-¤ÛP-ºxÅ-Pm-q-z¸ô-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-PïÅ-Tm-z¸ÞP-¤Dm-±ôGÅ-Çkï-DG-GÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-Oæz-fzÅ-‚Å-qºÛ-Mz-¤hÝm-GZÛÅ- ¤Û-¤fÞm-qºÛ-¾PÅ-xôGÅ-z¸ÞP-z-¼ïh-TïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÁÛm-Èà-Gż-Çtï¾-±m-qºÛ-fôG-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- Ç+zÅ-hï¼-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zôh-mP-¸ÛP-V-zÇÀP-Çeï- h-¾ôºÛ-xÛ-¹- 8 qºÛ-mP-qï-TÛP-mP-±ßGÅ-MãºÛ-Íô¾Û¤qÛ;-ˆÛ-M¾-uÛºÛ-¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-‚-Mã¼-ºGôG-Aïm-GbôP-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-zTPÅ-ˆÛ-»ôG-¼ïh-TïÅ-ˆP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-Bôm-zXôh-ÇÀ¼-»P-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-Bôm-Gb¤-hï-mÛ-DÞPÅ-¾ÞPÅ-¤ïh-qºÛ-ºV¾-Gb¤-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- GP-¾GÅ-Ÿï-m- Íô¾Û¤qÛ;-ˆÛ-M¾-uÛºÛ-¯ïh-ºIm-hï-zŸÛm-qï-TÛP-mP-±ßGÅ-Mã¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-PôÅ-mÅ-Mz-Bô¼-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ- ¤Û-¤P-fï¼-ºzÞ¤-zL¾-z-»ôh-qºÛ-M-mG-GÛ-¤Û-¤P-¾-ÇtôzÅ-q-Bï-fzÅ-hP- M-mG-GÛ-M¾-Dz-¼P-¾-º²¤-JÀÛP-mP-Vï-¤fôP-ºwï¾-zºÛ-ÇÀh-hÝ-M-mG-GÛ-M¾-źÛ-mP-Íô¾Û¤qÛ;-ˆÛ-M¾-uÛºÛ-¯ïh-ºIm-±ßGÅ-Mã¼-hÝÅ-hP-n¤-q-;Ým-bà-Mz-Bô¼-ŸÝÅ-»ôh-TïÅ-D-Å-M-G¼-HÛ-M¾-źÛ-mP-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¾-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh-¾- h-¾ôºÛ-ÅÞ¤-TߺÛ-hÝÅ-im-fïPÅ- 49ºÛ-fôG-¾ºP-hGôPÅ-zŸïh-hï-¿e¼-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།