M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-fôG-¤Þ-¤fÞh-h¤-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2007.05.31

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zï-¾¤-Íô-¾Û¤-qÛ;-GÛ-¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-fÞz-Vïh-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-n¤-ºHã¼-¤±ôm-hôm- M¾-uÛºÛ-Gż-ºHã¼-HÛ-zMãh-¾¤-DG-¾- GmÅ-±ß¾-z;ôh-MãºÛ-Gż-ºGôh-ˆÛ-¼P-hzP-¾-h¤-zOGÅ-¤Û-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-mºP- h-V-D-hm-±ÛG-¾-¤Û-GmÅ-q¼- Gż-ºGôh-¼P-hzP-¾-¤Þ-¤fÞh-h¤-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- Í-¼ÛºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-dôGÅ-ŸÛz-±ôGÅ-q- ÈÛºÞ-¤ïm- ¼ºï‡-Åï- ¶Vï- GÛÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-dôGÅ-ŸÛz-±ôGÅ-qÅ-GÅÞPÅ-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-¾-h¤-zOGÅ-¤Û-‚-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-z-¿e¼-¤Û-¤±ßPÅ-q¼-M¾-uÛºÛ-Gż-ºGôh-q¼-±ô¼- ¼P-hzP-GÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-Mã¼- h;º-P¾-vôh-zŸÛm-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-GmP-¤Dm-¤P-qô-¼ïh-TïÅ-hP- ºhÛºÛ-mP-hqï¼-¤±ôm-hÝ- Zï-¾¤-xÛ-¹-3 qºÛ-mP- h‚Ûm-WÛºÛ-„ËÛ-„ËÛ-ÅÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q- Wï¤-Åï- ¼ï-mô¾-Åï- M-mG-GÛ-Èà-mm-ŸÛP-Vïm-mP-‚ãP-zºÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-z;ôh-hÝ-zBôh-Ç+zÅ- DôP-¾-z;G-Çkô¤-HÛÅ- Zïm-dôG-Ç+ô¼-ÆâP-z-±ôÅ- Gż-ºGôh-¼P-hzP-GÛ-OÛG-GŸÛ-Gż-q-hï-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-¼ÛGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-MãºÛ-¼P-hzP-¾Å- GmÅ-±ß¾-GŸm-z;ôh-VôG-GÛ-¤ïh-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-ˆÛÅ- h¤-zOGÅ-z;G-Çkô¤-GmP-»ôh-q-fï¼-zbôm-GmP-»ôh-q-hP- hï-¤±ßPÅ-ˆÛ-M¾-uÛºÛ-Gż-ºGôh-q-¤P-qô¼-¼P-hzP-PP-GmÅ-±ß¾-z;ôh-Mã¼- h;º-P¾-vh-zŸÛm-q-¤P-qô-¼ïh-TïÅ- GŸm-hqï¼-¤±ôm-¤P-qô-ŸÛG-¾ÞP-ºiïm-GmP-»ôh-q-¼ïh- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-dôGÅ-ŸÛz-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q-¿U¤- Åô×-w×Û- ¼Û-V-^ï-Åïm- HÛÅ- M-mG-GŸÝP-mÅ-Gż-ºGôh-qºÛ-¼P-hzP-PP-Gż-ºHã¼-z;ôh-MãºÛ-¼P-hzP-¾-z¯Û-z;ݼ-ŸÝ-hGôÅ-q-hP- hï-¿e¼-¤-GmP-z-»Ûm-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hGº-Çeôm-ÁÝGÅ-Vï-‚-MãºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-hï-½‰ôG-JÀïP-GÛ-GŸÛ-¯-ŸÛG-bà-ºHã¼-ÆÛh-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བྷེལ་ཇམ་གྱི་མི་སེར་ཡིན་པ་བོད་མི་ཞིག་བོད་ལ་གཉེན་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་ཧྲང་ཧེ་གནམ་ཐང་ནས་ཕྱིར་སློག་བྱས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཇོ་ནང་༸རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་ཐའེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༡༦ ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎