M-¤ÛºÛ-h¤G-hqÞP-GÛÅ-mP-ÅôG-mP-h¤G-¯¾-¢ôP-zl¼-‚Å-»ôh-qü


2005-09-27
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-¤ÛºÛ-h¤G-hqÞP-GÛÅ-mP-ÅôG-mP-h¤G-hqÞP-dïm-GŸÛ-DP-hÝ-xÛºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-h¤G-hôm-Ç+Ý-±z-Ghm-ŸÝÅ-‚Å-bï-hï-ÇS-‚ïh-¥ôP-¤ïh-qºÛ-h¤G-¯¾-¢ôP-zl¼-GŸÛ-M-Vïm-qô-ŸÛG-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-z;ôh-qºÛ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h¤G-¯¾-¢ôP-zl¼-hïºÛ-mP-Í-¤Û-¼Û-;-hP-‚P-;ô-¼Û-»ü ¼-ÁÛ-»ü »ô-¼ôz-DÞ¾-DG-hPü mï-=ô-ŸïÅ-‚P-͇-¾m-‡Û;-h¤G-hôm-VÛPÅ-»ÛG-OÛG-º²âGÅ-ÅôGÅ-G®ôÅ-qºÛ-xÛºÛ-M¾-Dz-24 »Û-h¤G-hôm-¿e-ŸÛz-Ç+Ý-±z-40®¤-Ghm-ŸÝ-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-hPü M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-hÝÅ-Mãm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-mü h¤G-¯¾-¢ôP-zl¼-hï-mÛ-M-mG-GÛ-h¤G-hqÞG-hP-xÛºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-h¤G-hqÞG-z¼-¾-Gô-dôGÅ-Çtï¾-Mã-hP-¤Z¤-¾Å-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-hP-¤²º-IôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-GbÛP-G¸z-bà-ºIô-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-M-mG-ÆâP-Bôz-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅü h¤G-¯¾-¢ôP-zl¼-hï-»ÛÅ-M-mG-hP-M¾-uÛºÛ-ÆâP-Bôz-¤Z¤-ºƒï¾-¾Å-hôm-»¼-MÅ-ºIô-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-zÁh-»ôh-q-hPü hï-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ºƒï¾-Ç+Ý-±z-mÅ-w˼ïm-ÅÛ-Gż-ºGôh-q¼ü uÛ¼-zbP-GÛ-fôG-mÅ-‚Å-m-M-¤ÛºÛ-h¤G-hqÞP-GÛ-Mãm-¿km-HÛ-h¤G-¯¾-¢ôP-zl¼-ŸÛG-»Ûm-q-hPü m-mÛP-¾ô¼-hï-¿e¼-‚Å-qºÛ-Ç+zÅ-xÛ-M¾-Ç+Ý-±z-Ghm-ŸÝ-‚Å-»ôh-q-hP-h-¼ïÅ-hï-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-h¤G-¢ôP-ŸÛG-¤Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-¤±m-GÅÞP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-mÝz-xôGÅ-qºÛ-h¤G-hôm-¤DÅ-hzP-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞP-mü M-mG-GÛ-h¤G-¢ôP-hï¼-z¿e-ŸÛz-‚ïh-q¼-M¾-Dz-¼ï-¼ï-mÅ-z¿e-ŸÛz-Ç+Ý-±z-GZÛÅ-¼ï-wïzÅ-VôG-GÛ-»ôh-ˆP-P-±ôÅ-z¿eÅ-mü M¾-Dz-14 mÅ-wïzÅ-qºÛ-Ç+Ý-±z-¤-GbôGÅ-¤fôP-Mã-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།