zôh-¤ÛÅ-Pô-Lô¾-‚Å-qºÛ-Aïm-¯-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¼ïh-TïÅ-M-¤ÛÅ-Bôm-º²âGÅ-‚Å-ºhÝG


2007.10.12

{}ü üzôh-¤Û-±ôÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-GÛ-M-¤ºÛ-GŸÝP-±z-DP-¤hÝm-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤-hôm-Aïm-hïºÛ-Aïm-¯-»Ûm-qºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-17 ZÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-Vï-ÁôÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¤-¸hü ¤²h-ÇKô-hïºÛ-fôG-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-„ËàÁÛ-±ôGÅ-ŸÝGÅ-GmP-GÛ-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-hïP-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DôP-Fô-Vïm-qôºÛ-ÇKô-mÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-«ô-¾zÅ-ˆÛÅ-Bôm-zXôh-ŸÝ-GÛ-»ôh-hPü h-¼ïÅ-ˆP-zôh-¤ÛºÛ-PôÅ-mÅ-M-¤ÛºÛ-GŸÝP-±z-¤hÝm-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-hï-mÛ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-D-G»ôG-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü Zï-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fÞôP-¤-»Ûm-qºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¾¤-Æô¾-¾-zNå¼-zTôÅ-zbP-Çeï-zôh-ˆÛ-„À-væ¾-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-Mã¼-fôG-¤¼-M-mG-GŸÝP-mÅ-VôG-¤Vm-hGôÅ-qºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-q-hï-mÛ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¼P-hzP-fôG-lôG-¼ô¾-zbP-z-ŸÛG-hP-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-¾¤-Æô¾-¯ÛÅ-¤ïh-hÝ-zbP-z¼-zdïm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-G®ôÅ-qºÛ-GŸÝP-hP-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-‚-uôh-hï-Pô-Lô¾-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hPü ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-zôh-¤Û-30 ®¤-ŸÛG-GÛÅ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-GÛ-M-¤ÛºÛ-GŸÝP-±z-¤hÝm-Pô-Lô¾-‚Å-q-hP-zôh-¤Û-DG-TÛG-GÛÅ-M-¤ÛºÛ-GŸÝP-±z-ˆÛ-M¾-ÇKô-hP-MP-ÇeïP-hÝ-zôh-¼P-z®m-ŸïÅ-qºÛ-»ÛG-Vïm-ƒÛÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎