M-mG-GŸÝP-GÛÅ-&GôP-Å-¤VôG-¾-¤±m-h¤Å-hP-Bôm-zXôh-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-ºhÝG


2008-03-31
Share
&G

&G

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-¤±m-h¤Å-ˆÛÅ-GP-ZÛh-ˆÛÅ-VôÅ-xôGÅ-fôG-ºG¾-º²ô¾-hP-zôh-mP-Pô-Lô¾-hP-zôh-¼P-z®m-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-HÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- M-GŸÝP-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-hï-¿e¼-Bôm-zXôh-‚ïh-hGôÅ-hôm-mÛ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mÅ-M-GŸÝP-¾-h¿eºÛ-zôh-mP-GÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-Mã¼- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-IôÅ-¤ô¾-GmP-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-ÁÝGÅ-Vï-vôh-zŸÛm-qºÛ-Aïm-HÛÅ-»Ûm-q-¼ïh- M¾-uÛºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-hï-Zï-V¼-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-GP-ż-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-zÇeàh-¤¼-zhÝm-GZÛÅ-¿ËG-Çtï¾-z-mÅ-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-È-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-Zï-¾¤-zôh-mP-GÛ-¼P-hzP-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-hï-hG &G &GôP-Å-¤VôG-hP- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-Mz-zBô¼-GmP-¤Dm-±ôÅ-Çtï¾-zºÛ-DÞPÅ-zBï¾-¼-vôh-»ôh-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-zbôm-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-D-ÇSôm-mÅ-M-GŸÝP-GÛ-Bôm-zXôh-hï¼-PôÅ-¾ïm-GmP-GÛ-¤ïh-q-¤-¸h-zôh-mP-GÛ-hôm-Aïm-hï¼-M¾-uÛºÛ-ŸÛz-ºWâG-GmP-¤Dm-zBôh-zTßG-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-±P-¤ºÛ-mP-hïP-Ç+zÅ-zôh-mP-GÛ-h;º-½‰ôG-hïºÛ-fh-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-zôh-¤Û-DG-TÛG-GÛÅ-Gbô¼-Lô¾-HÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-z-hP-hïºÛ-¾m-qô- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-¤-ZïÅ-D-G»ôG-‚ïh-q-hïÅ-M-Èm-¤Û-¼ÛGÅ-n¤Å-zôh-¤Û¼-¤Û-hGº-z-z¸ôÅ-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ÁÛG-º²Ûm-q-¤-¸h-hôm-Aïm-hïºÛ-º‚ãP-Aïm-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-z;ôh-zbôm-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།