M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-zbP-fôG-Bôm-zXôh-‚Å-qü


2006-12-28
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-DÞPÅ-¤ïh-GP-‚ãP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-bï- Gż-ºGôh-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hP-ºG¾-zºÛ-¾Å-;-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-‚Å-zŸGü hï-»P-M-mG-„Àôm-Vïm-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-±ºï-¶â-ŸÝ-zÅ-hï-¼ÛP-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG- M-mG-mP-ºIô-¥ôP-¤ïh-qºÛ-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-DG-TÛG-GÛÅ- ¤ÛP-ºhôm-‚ïh-ºhôh-¤ïh-qÅ-¤Dô-vôh-‚Å-‚ãP-ŸïÅ-M-mG-mP-GÛ-GmÅ-±ß¾-DÞPÅ-¤ïh-¤P-qô-ŸÛG-hP- hrh-Gb¤- zŤ-±ß¾-ÅôGÅ-Çtï¾-zŸÛm-ºhÝG-q-hï-mÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-ºGm-ºDÞ¼-ºfÞÅ-G®P-¤-‚Å-q-ŸÛG-¼ïh- ‚Å-®P-¤-ºôPÅ-M-mG-GÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-M¾-uÛºÛ-¤Û-¤P-mÅ-¤Eïm-dôGÅ-fÞz-Vïh- ¾ô-Gż-q-mÅ-z¸ÞP-M-mG-»¼-MÅ-¾Å-hôm-hP- zNå¼-z;ôh-¾Å-DP-GÛÅ-¤±ôm-qºÛ-GŸÝP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-Vï-DG-hGÝ-»ÛÅ-Mãm-¿km-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-GmP-ºV¼-»ôh-TïÅ-GÅÞP-zŸGü hï-zŸÛm-¤IÛm-±z-q-±ºôÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-»G-¾- xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-M-mG-mP-wïzÅ-bï-M-mG-GÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-G¸ÛGÅ-bï-¤Eïm-dôGÅ-‚ãP-zºÛ-XïÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-¤Dm-hï-¼ÛGÅ-¾-hGº-zÅÞ-ŸÝ-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-zŸGü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-mP-GÛ-GmÅ-±ß¾-xÛ-H¼-¤-ºIô-zºÛ-Vïh-ÇePÅ-º²Ûm-mm-qô-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-¿+ôG-¸-@Ý-MG-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÅôGÅ-±ô¼-z-nôm-qôºÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-¤Dm-Å-GmÅ-Gż-ºGôh-q-¤P-qô-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-zŸÛm-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-Gż-ºGôh-q-uÛ-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q¼-Ç+h-V-Áôh-Mã¼-»P-hôGÅ-¸ôm-Vïm-qô-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།