bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-XïÅ-º²Ûm-zh¤Å-xôGÅ-ˆÛ-hGôPÅ-±ß¾-hï¼-M-mG-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝG


2007.11.29

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-»P-ÆÛh-º¤-XïÅ-º²Ûm-hï-z®m-‚ô¾-mP-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-zŤ-ÁôG-zÇkÝ-¾ïm-HÛ-¾¤-mÅ-fG-GTôh-»ôP-ÆÛh-qºÛ-hGôPÅ-GŸÛ-Gž-ºhôm-GmP-q-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-ºIô-¾ÞGÅ-hP-ºG¾-¹-»Ûm-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝG-üü &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- Zï-ÇSôm-ZÛ-ÈôP-mP-Gż-ºGôh-qºÛ-ºiÛ-zºÛ-z;º-¾m-hÝ- G¾-bï- &G &GôP-Å-¤VôG-z®m-‚ô¾-mP-hGôPÅ-q-µôGÅ-q-»Ûm-m- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-»P-ÆÛh-hï-zôh-ˆÛ-xÛ-¾-ºFâPÅ-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-q-¤-¸h- GŸÛ-¯ºÛ-fôG-mÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-Æô¾-Mãm-¤Þ-¤fÞh-hGôÅ-hP-¤Û-hGôÅ-fh-z®m-‚ô¾-mP-zôh-¤Û-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-zŤ-ÁôG-zÇkÝ-¾ïm-GmP-MãºÛ-hGôPÅ-GŸÛ-hP- G¾-ÆÛh-bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-Æô¾-Mãm-¤Þ-¤fÞh-hGôÅ-±ï- »Û-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-„À-Vïm-ºhï¤Å-zÇ+ô-‚ïh-Æô¾-¿e¼- zôh-ˆÛ-„À-Vïm-Vï-DG-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-XïÅ-º²Ûm-zÇ+ô-zŸG-»P-º‚ãP-ÆÛh-q-ÅôGÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-ÇÀ¼-»P-hGôPÅ-GŸÛ-mm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- Gmh-hôm-hï-hG-GÛ-fh-¾-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- ¾ÛºÞ-Tm-Fºô- »ÛÅ- M-mG-GŸÝP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-¾-z¯Û-ÆâP-hP-hï-zŸÛm-mP-VôÅ-¾-zdïm-qºÛ-zôh-ˆÛ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-¾ô-MãÅ-hP-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-‚ïh-ÇKôºÛ-n¤-GŸG-¾-z¯Û-zÇ+ݼ-ŸÝ-MãºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-zŸÛm-»ôh- bØ-¾ºÛ-„À-¤Å-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-zŤ-ÁôG-zÇkÝ-¾ïm-HÛ-¾¤-mÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-Æô¾-Mãm-hGôÅ-hP-¤Û-hGôÅ-ˆÛ-fG-GTôh-‚-Mã-hP-»P-m-XïÅ-º²Ûm-zÇ+ô-zŸG-‚-Mã-¾-ÅôGÅ-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-hï-hG-mÛ-mP-VôÅ-ˆÛ-Æô¾-Mãm-ºIô-¾ÞGÅ-hP-ºG¾-¹-Gž-qô-»Ûm-q¼-ÅôP- hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-PôÅ-¾ïm-‚-fzÅ-¤ïh-¾ÞGÅ-Gb¤-zÁh-Çtï¾-ºhÝG-üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎