zôh-mP-fm-q-zÇeïm-qºÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-GPÅ-Xâm-¤-z¸ô-Cæm-‚ïh-fÞz-ºhÝG


2007.04.18

{}ü üzôh-mP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-Gm¤-GÁÛÅ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-zôh-mP-V¼-Vß-hÝÅ-fôG-¤Û-ºzz-q-fm-q-zÇeïm-qºÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-GPÅ-Xâm-¤-z¸ô-Cæm-‚ïh-fÞz-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-zôh-ˆÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºV¼-ºGôh-q- »Þ-=ôP-Éâ- »ÛÅü GPÅ-µâm-¤-z¸ô-Cæm-fÞz-bï-¾Å-hôm-¾¤-¿ËôP-‚ãP-zºÛ-hqP-dGÅ-mÛ-G®ô-zô-¤ÛºÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-hP-ºzh-z¯ôm-¾-zdïm-mÅ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-¿kôG-GbôP-ÆÛh-q-»Ûm-¾ÞGÅ-zÁh-»ôh-q-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-GPÅ-µâm-¤-hï-zïh-uôh-zbP-Çeï-h¤ÛGÅ-zž-zôh-ˆÛ-‚P-xôGÅ-ˆÛ-¯-fP-fôG-GmÅ-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-±ôºÛ-fïm-qºÛ-h;º-P¾-fôG-wm-fôGÅ-»ôP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-Gm¤-GÁÛÅ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q-ŸÛG-GÛÅ-GPÅ-µâm-¤-hï-mÛ-¾m-±ÐºÛ-mÝÅ-q-¿km-qºÛ-µÅ-ºHã¼-hP-vÛm-qºÛ-¼ÛGÅ-GZÛÅ-ˆÛÅ-z¸ô-Cæm-‚Å-q-ŸÛG-hP-hï¼-IP-¤ô-hP-zÅÛ¾-qôºÛ-mÝÅ-q-»ôh-q-hPü GPÅ-µâm-¤-hï-¤fô-±h-ÍÛm-VÛ-zŸÛ-®¤-zzÅ-fÞz-Mã-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-hïP-Ç+zÅ-M¾-uÛºÛ-mP-±-iôh-ºwï¾-zºÛ-Aïm-HÛÅ-ºEGÅ-¼ô¤Å-ŸÝ-z-hP-fm-q-zÇem-HÛ-»ôh-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎