M-mG-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-Í-¼ÛºÛ-ljm-fô-¾-M-GŸÝP-GÛÅ-hGG-¾m-‚Å-ºhÝG


2007.05.08

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-ÇÀôz-Çeôm-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛÅ- M-mG-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-fôG-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-»ôh-q-hP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚ïh-q-hP-FÛ¤Å-GTôh-‚ïh-qºÛ-ºôG-mÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-fôG-h¤-zOGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Bôm-z®ßGÅ-GmP-»ôh-q-hï¼- hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hGG-¾m-‚Å-»ôh-q-¼ïh- M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q- WÛ»P-¶âÅ- M-mG-GÛ-fôG-zbôm-qºÛ-ljm-fô-ºhÛ-mÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ºhÛÅ-GP-»P-ÁïÅ-ˆÛ-¤ïh-q-¤±ôm-fÞz-Mã-¤-¸h- M-mG-GÛ-fôG-xôGÅ-¿ËàP-GÛ-¾PÅ-xôGÅ-z¸ÞP-»ôh-q-»P-ÁïÅ-dôG-fÞz-Mã-¼ïh-TïÅ-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-ljm-fô-ºhÛ-mÛ-M-mG-GÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-hP-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-fôG-z¸ÞP-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-Bôm-zXôh-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-qÅ- M-mG-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-hï¼-¤fº-GTÛG-bà-Pô-Lô¾-‚ïh-Mã-»Ûm-ŸïÅ-zXôh-ºhÝG- G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤ºÛ-mP- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-uÛºÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-ŸÛz-dôG-¿Ëm-DP-GÛÅ-ljm-fô-ŸÛG-zbôm-»ôh-q-hïºÛ-mP- M-mG-mP-GÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¤Û-ºi-zºÛ-uÛ-±ôGÅ-±P-¤ºÛ-fôG-h¤-zOGÅ-hP- GŸÝP-xôGÅ-mÅ-ÇePÅ-º²Ûm-iG-Gmôm-ÅôGÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-z;ôh-»ôh-¾- hï-zŸÛm-ljm-fô-hïºÛ-mP- VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-ºGô-ºFÛh-¤Û-Ço-G®ôÅ-qºÛ-hï-¤Ûm-G®ô-Gmh-¤Û-Ço-±ô-z®ôm-ºWâG-‚ïh-q-hP- DôP-±ôºÛ-fôG-GhÝG-¯çz-¤m¼-GTôh-hP- hï-¤Ûm-HÛ-ZïÅ-lÝP-FÛ¤Å-GTôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-ÅôGÅ-z;ôh-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎