zôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-¾-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-ü


2007.12.10

{}ü üh‚Ûm-»Þ¾-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-¼P-hzP-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-¾-h¤-zOGÅ-‚-ºGô-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ- zôh-¼P-hzP-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm- Íïm-Èô¤-Åï- »ÛÅ- hï-¼ÛP-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ZÛm-¤ô¼-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û-uÛ-hP-h¤ÛGÅ-z;¼-zôh-ˆÛ-VôÅ-‚ïh-IÔ-z®ßm-n¤Å-¾-iG-Gmôm-HÛ-Vïh-hGôm-qºÛ-mP-hP- »P-m-hGôm-qºÛ-fG-Zï¼-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-z®ßGÅ-q-hP- IÔ-z®ßm-n¤Å-¾-zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-¤±m-ǨÅ-ŸÝ-zTßG-q-hP- M-mG-¾-»Ûh-VïÅ-„Àô-Gbh-»ôh-¤ïh-ˆÛ-»ÛG-MãGÅ-¾ïm-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-h;º-P¾-Vïm-qô-z¸ô-zŸÛm-»ôh-q-Pô-vôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- zôh-¼P-hzP-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qÅ- zôh-mP-¿e-zÇ+ô¼-»ôP-¤Dm-HÛ-xÛ-¤Û-±ô¼-xÛ-±ß¾-¾- zôh-mP-hGôm-Çkï-IÔ-±P-Gż-zŸïPÅ-ˆÛÅ- VôÅ-hh-¼P-hzP-Z¤Å-GÅô-fÞz-q-¿e-zÞºÛ-±ô¼-z-ŸÛG-¤Pôm-Mã-»ôh-ˆP- hôm-hÝ-hh-¿km-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-hGôm-Çkï-IÔ-±P-¾-wÞ¾-zºÛ-Ÿ¾-ºhïzÅ-n¤Å-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zÇkÝÅ-ºIô-»Û-»ôh-q-hP- zôh-ˆÛ-hGôm-Çkï-IÔ-±P-DG- IÔ-z®ßm-n¤Å-zÇÀz-q-ÇÀôz-GZï¼-‚-»Þ¾-ŸÛG-¤Ûm-q¼- xÛ-¤Û¼-ºIï¤Å-Çeôm-‚-»Þ¾-HÛ-ºIï¤Å-Çeôm-DP-¿e-zÞ-ŸÛG-z¸ô-zŸÛm-»ôh-TïÅ-Bôm-zXôh-iG-qô-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎