w×-¼m-ÅÛÅ-Íô-¾Û¤-wÛG-mP-ŸÝGÅ-Mã-¤Ûm-qºÛ-Zïm-zl-hï¼-M-mG-GÛÅ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-ºhÝG


2007-03-22
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-Í-wÛ-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-ÅÞ-iÙm-»Þ¾-HÛ- ^º¼-wËà¼- Å-GmÅ-ˆÛ-ºfz-¯ôh-Gmh-hôm-fG-GTôh-»ôP-Mã¼-wm-fôGÅ-»ôh-qºÛ-¼ôGÅ-¼¤-¾Å-hôm-¤-Çtï¾-±ï-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ô¼-qï-TÛm-mP-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾ÛP-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-Ç+zÅ-w×-¼m-ÅÛºÛ-¯ïh-ºIm-¤Û-Ço-ºIm-zÇkݼ-mP-ŸÝGÅ-Mã-¤Ûm-q-w×-¼m-ÅÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-ºhï¤Å-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-HÛ-ºôÅ-¤Û- w×ï¼ïm-Dô-»ï- ¡ï-¼ÞºÞ- »ÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-hï¼-ü G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¼P-ÆâP-¾m-ºhïzÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-¾ÛºÞ-Tm-Fºô-mÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-zXôh-hôm-¿e¼-m-ü Ç+Ý-ŸzÅ- ¡ï-¼ÞºÞ- »ÛÅ-GÅÞP-zºÛ-z;º-¤ô¾-hï-PÅ-ÁïÅ-dôGÅ-Gž-qô-¤-‚ãP-»P-ü Gmh-hôm-hï-Gž-Çeôm-GmP-¤Dm-HÛ-¤Û-Ço-±ôÅ-w¾-Vï¼-M-mG-GÛÅ-^º¼-wËà¼-Gmh-hôm-fôG-º²Ûm-qºÛ-¾PÅ-xôGÅ-¤Eïm-dôGÅ-Gž-qô-¤ïh-q-ºi-ü ^º¼-wËà¼-HÛ-Gmh-hôm-hï-mÛ-È-TP-GÛ-½‰ôG-¸ÛP-hP-±ô¼-z-nô-zºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü hï-mÛ-ZÛm-¤-D-ÁÅ-mP-fG-GTôh-fÞz-qºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-¯-z-¤-¼ïh-TïÅ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-ºhÝG ÅÞ-iÙm-GŸÝP-GÛ-‚-uôh-fôG-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-ºGï¾-Mã¼-M-mG-GÛÅ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ïh-MãºÛ-±z-bà-Í-wï-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-h¤G-hqÞP-ÇKP-¾-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ŸÛ-zhïºÛ-hqÞP-h¤G-z;ôh-GÁô¤-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-¾PÅ-xôGÅ-º²Ûm-HÛ-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÅÞ-iÙm-»Þ¾-mÅ-lô-Çoݤ-Zô-Oæz-‚ïh-¤Dm-¤P-ÁôÅ-ˆÛ-M¾-Dz-IÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hP-ü hï-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÅÞ-iÙm-M¾-Dz-¾-Gô-¤±ôm-hP-h¤G-GÛ-Gm¤-Iâ-ÅôGÅ-xÛ¼-±ôP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü ÅÞ-iÙm-GŸÝP-GÛÅ-Gô-¤±ôm-hï-hG-^º¼-wËà¼-Å-GmÅ-¤Û-¼ÛGÅ-fôG-zïh-uôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།