Í-¼ÛÅ-M-mG-GÛ-z¸ô-I-DG-¾-ZïÅ-Vh-z;¾-z-hï¼-M-GŸÝP-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝG


2005-12-28
Share

{}ü üM-mG-GÛ-z¸ô-I-ºGº-ÁÅ-ˆÛÅ-ÍÛ-¼m-¾-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-z¸ô-zCæm-ºyâ¾-¼ÛGÅ-±ôP-ºIï¤Å-‚Å-qºÛ-ZïÅ-z®ßGÅ-ºôG-Í-¤Û-¼Û-;Å-ZïÅ-Vh-z;¾-z-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝG Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-mÅ-Zï-V¼-M-mG-GÛ-±ôP-hôm-±m-q-iâG-GÛÅ-ÍÛ-¼m-¾-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-z¸ô-zCæm-‚ïh-MãºÛ-ºyâ¾-¼ÛGÅ-hP-ü µÅ-¼ÛGÅ-ˆÛ-Gô-¤±ôm-ºyâ¾-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-mÅ-z¸ô-I-hï-hG-¾-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤Z¤-±ôP-ºƒï¾-‚ïh-MãºÛ-¾G-ºEï¼-GmP-Mã-¤Ûm-qºÛ-ZïÅ-Vh-z;¾-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-mÅü Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-mÅ-GmP-ÇePÅ-hï¼-P-±ôÅ-Bôm-zXôh-»ôh-¾-Í-¼ÛºÛ-PôÅ-mÅ-ZïÅ-Vh-z;¾-z-hï-mô¼-ºFâ¾-»Ûm-q-ÁïÅ-q-hP-VzÅ-TÛG-hï¼-zNå¼-zTôÅ-GbôP-hGôÅ-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG uÛ¼-zbP-M-mG-M¾-Dz-hï-zŸÛm-M¾-uÛºÛ-±ôP-hôm-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-¤Ûm-q-¼ïhü ºôm-ˆP-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-xôGÅ-fôG-ÇePÅ-º²Ûm-‚ïh-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚ïh-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh-¾-M-mG-¾-ÍÛ-¼m-hP-»P-m-q-;Û-ÅÛ-bm-zTÅ-q¼-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-zŸÛm-q-hï¼-PôÅ-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-¼ïhü Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-mÅ-ZïÅ-Vh-wôG-qºÛ-M-mG-GÛ-z¸ô-I-hï-hG-¾-ºƒï¾-z-‚ïh-¯ÛÅ-‚Å-»ôh-ˆP-ºhÛ-‚Å-hï-¤Ûm-GP-»P-¾m-ºhïzÅ-‚Å-¤ïh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།