M-¼ÛGÅ-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-ŸÛG-z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-ºIô¾-zbP-»ôh-ºhÝG


2007.06.29
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-GŸôm-J˺ô- ÈôP-¤ÛP-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1999 xÛ-¹-iâG-qºÛ-±ïÅ-ÅÞ¤-Tß-ZÛm-GŸÝP-¤Gô-dÛP-ÇÀôG-MãºÛ-Zïm-‚ãÅ-zÁ¤Å-ˆÛ-»ôh-qºÛ-ZïÅ-z®ßGÅ-ºôG-Dô-q¼-¾ô-zMh-ˆÛ-z®ôm-zTßG-ZïÅ-Vh-wôG-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-z®ôm-DP-GÛ-¾ô-hÝÅ-µôGÅ-mÅ-D-Å-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-JÀôh-ºIô¾-zbP-bï-DôP-h-¿eºÛ-V¼-mP-EÛ¤-hÝ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Dô-qºÛ-Çtäm-zÞ-¤ô-ŸÛG-GÛ-Íï-Íïw-qÛ-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü »Ûm-mºP-Çtäm-zÞ-¤ô-hïÅ-JÀôh-ºIô¾-zbP-z-®¤-¾Å-¾ô-GZÛÅ-¼ÛP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¼P-hzP-z;G-ºGôG-‚ïh-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-¾Å-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-‚ïh-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-¤ïh-¾-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-GŸÛ¼-z¸ÞP-J˺ô-®¤-¤-»Ûm-q¼-P-±ô-mP-¤Û-±ô-xÛ-xôGÅ-¾--Ç+h-V-GP-‚ãP-zÁh-VôG-GÛ-»ôh-¤-¼ïh-TïÅ-ˆP-Gž-z=ô¾-‚Å-q-GP-¿e¼-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-Ç+Ý-ŸzÅ-J˺ô-¾ô-hÝÅ-µôGÅ-mÅ-z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-ºIô¾-fôz-»ôh-ˆP-h-¿eºP- DôP-GÛ-¬-zXôh-ˆÛ-¼P-hzP-¾-h¤-zOGÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅ-»ôh-¤ÞÅ-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü »P-M-mG-mP-»ôh-qºÛ-¤Û-¤P-dôG-ŸÛz-±ôGÅ-qºÛ-¤IÛm-±z-q-¾ÛºÞ- w-»ï-»ÞÅü J˺ô- ÈôP-¤Ûm-fôG-¤¼-z®ôm-zTßG-‚Å-q-hï-»P-mô¼-ºFâ¾-»Ûm-qºÛ-Bôm-zXôh-»ôh-¾- h-¿eºÛ-V¼-DôP-GÛ-fôG-¤Þ-¤fÞh-mÅ-h¤-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-q-hï¼-»P-Pô-Lô¾-»ôhü P-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-¾-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-fôz-fP-»ôh-qºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-¾-h¤-zOGÅ-‚ïh-Mã-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1998 ¾ô¼-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-M¾-uÛºÛ-uÛ-h¤PÅ-hP-ü Vz-ÆÛh-fôz-fP-GÛ-IôÅ-ºV¼-¾-M-mG-GŸÝP-mÅ-PôÅ-¾ïm-»ôh-qºÛ-¤±m-dG-z;ôh-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-M-mG-mP-¤P-G®ô-±ôGÅ-q-Gż-z®ßGÅ-‚ïh-¤Dm-G®ô-zôºÛ-IÅ-ÅÞ-GôP-ŸÝÅ-J˺ô- ÈôP-¤ÛP-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-±ôGÅ-¤Û-GŸm-¤P-qô-ŸÛG-GÛ-¤Z¤-DôP-»P- ¹-z-ºGº-ÁÅ-XïÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-zTßG-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎