M-mG-GÛ-z®ôm-DP-hÝ-»ôh-qºÛ-;ï-m-IºÛ-¤Û-Åï¼-ŸÛG-fÞGÅ-ºyh-‚ïh-Mã¼-h¤-zOGÅ-‚Å-qü


2007-04-30
Share

{}ü üM-mG-GÛ-z®ôm-DP-hÝ-»ôh-qºÛ-;ï-m-IºÛ-¤Û-Åï¼-ŸÛG-fÞGÅ-ºyh-‚ïh-Mã¼-h¤-zOGÅ-¤Þ-¤fÞh-‚ïh-zŸÛm-»P-z®ôm-q-hï¼-ÇkÝG-¢ôP-wôG-¤ïh-Ç+ô¼-;ï-mÛ-IºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛ-z;º-¤ô¾-WÛ-GÅÞP-¾ÞP-ºiïm-GmP-ºhÝG ;ï-m-IºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- qÛ-=¼-¤ï-;Û- ¤VôG-GÛÅ-qï-TÛP-hÝ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-fôG-PôÅ-¼P-GÛÅ- Èà-Åï-»Ûm-Åï-¾Û¾- HÛ-Gmh-hôm-hï-JÀïP-ÇÀôP-‚Å-q-»Ûm- ¿ËG-q¼-hÝ-;ï-m-IºÛ-¤Û-Åï¼-GTÛG-fÞG-ºyh-‚ïh-¤-zTßG-q-hï¼-„Àô-w¤-»ôh-Ç+ô¼-zXôh-q-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-ºhÝG DôP-GÛÅ-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-Gż-q-Ç+Ý-ŸzÅ- »×P-Tï-=Û- Vß-±ôh- 4 ¼ÛP-¤W¾-ºyh-GmP-¼ÛP-hÝÅ-±ôh-w¾-Vï-z- Èà-Åï-»Ûm-Åï-¾Û¾- HÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-GmP-Ç+ô¼-hP-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-GÛÅ-Èà-Åï-»Ûm-Åï-¾Û¾-¾-ÇkÝG-¢ôP-wôG-¤ïh-Ç+ô¼-GÅÞP-‚ãP-ŸïÅ-GÅÞP-ºhÝG ¿ËG-q¼-hÝ-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-GÛÅ-Èà-Åï-»Ûm-Åï-¾Û¾-¾-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ºIô-¾ÞGÅ-GŸÛ-z¸ÞP-¤Û-uôh-hP-¿km-qºÛ-fôG-z;G-Z¼-‚Å-Ç+ô¼-GÅÞP-q-»P-¾ÞP-ºiïm-GmP-ºhÝG M-mG-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛÅ-»Þ-Gݼ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q- Èà-Åï-»Ûm-Åï-¾Û¾- »ÛÅ-ºWÛG-zÇ+ݾ-iG-uôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-hP-M¾-Dz-D-ºƒ¾-GbôP-zºÛ-mG-ZïÅ-fôG-±ï-z®ôm-zbP-»ôh-Ç+ô¼-zXôh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།