M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-iG-qôºÛ-hqÞP-h¤G-Eôm-Vï-hqÞP-ºWôG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG


2008-03-20
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-G®ô-zô¼-Hã¼-zºÛ-zôh-Vô¾-D-GÅÞ¤-HÛ-Å-DÞ¾-GP-ż-zôh-¤ÛºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ºGôG-fzÅ-ÅÞ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-iG-qôºÛ-hqÞP-h¤G-D-Çoôm-ºIï¤Å-ºWôG-‚ïh-zŸÛm-hÝ-»ôh-mºP- h-V-M-mG-‚P-xôGÅ-DÞ¾-mÅ-zôh-xôGÅ-ÅÞ-M-mG-GÛ-iG-qôºÛ-hqÞP-h¤G-hzô¼-ºiïm-HÛ-‡-¼×G-zM-yG-¤P-qô-Vïh-GbôP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-h‚Ûm-WÛºÛ-Ç~Û-Ç~Û-ÅÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-Gż-ºGôh-q-ŸÛG-mÅ- Gż-ºGôh-qºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛ-h¤-zOGÅ-ˆÛÅ-Aïm-qÅ-¤ÛP-ºhôm-D-Gž-¤ïh-qºÛ-M-zôh-Å-¤±¤Å-ˆÛ-Å-DÞ¾-mÅ-DÞPÅ-¿km-HÛ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-GmP-qºÛ-mP- Zï-ÇSôm-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-Pô-Lô¾-ÇKï¼-¾PÅ-‚ãP-z-Gmh-hôm-¾-Aïm-qÅ- h-V-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-h¤G-¤Û-ºzô¼-Vïm-hqÞP-ºWôG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-mÛ-ºhÅ-qºÛ-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-M-mG-‚P-xôGÅ-DÞ¾-mÅ-zôh-xôGÅ-ÅÞ-h¤G-¤Û-hzô¼-ºiïm-HÛ-‡-¼×G-¤P-qô-Vïh-GbôP-‚ïh-zŸÛm-q-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-hï-¼ÛP-M-mG-‚P-xôGÅ-DÞ¾-mÅ-h¤G-¤Û-hzô¼-ºiïm-HÛ-‡-¼×G-400¿ËG-zôh-xôGÅ-ÅÞ-»ôP-zŸÛm-q-¤ÛG-¤fôP-‚ãP-Çeï- ‡-¼×G-hï-±ôºÛ-mP-h¤G-¤Û-ÇeôP-yG-¤P-qô-»ôh-qºÛ-±ôh-hqG-GmP-ºhÝG--üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།