M-mG-GÛÅ-Íñ²-mh-GŸÛºÛ-fôG-¼ôGÅ-¼¤-HÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-¤Dm-ŸÛG-hô-h¤-‚Å-ºhÝG


2007.05.18

{}ü ü¶âºÞ-Tº-hP-DôP-GÛ-z¸º-¹-ºV¼-GŸÛ-¿e¼-±ïÅ-18ZÛm-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-zBôh-¯ÛÅ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-qï-TÛm-hÝP-=ºÞ-zhï-ºWGÅ-¾Å-DP-GÛÅ-M¾-Dz-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Gmôh-º±ï-GbôP-¯ÛÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-ZïÅ-z®ßGÅ-ºôG-hô-h¤-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-q-M-mG-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-hÝ-zBôh-Mã¼-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-VÛºÛ-=ïÅ-»ÞP-GÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-z-VÛºÛ-»ÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-m-ü Zïm-dôG-q-zMh-DôP-GmÅ-Çkôh-‚ïh-źÛ-DP-qºÛ-mP-»ôP-mÅ-Mã-¤±m-GP-»P-ºIï¾-zXôh-¤-‚Å-q¼-DôP-FÛh-»ôh-q-hP-ü DôP-GÛ-z¸º-¹Å-Åï¤Å-º±z-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG h-¼ïÅ-¶âºÞ-Tº-zB¼-hÝ-ºWâ-z¸ÞP-‚ïh-»Å-hï¼-Mã-¤±m-GP-»P-¤ïh-q-hP-ü Gmh-hôm-hï-n¤-;Ým-hP-¤Û-ºi-z-ŸÛG-»ôh-q-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-z-VÛºÛ-»ÛÅ-hôGÅ-GŸÛ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü qï-TÛm-zhï-ºWGÅ-¤Û-ÇoÅ-¶âºÞ-Tº-¾-hÝÅ-»Þm-Vß-±ôh-¤P-qôºÛ-¼ÛP-iÛ-z-iÛÅ-qºÛ-XïÅ-¶âºÞ-Tº-»ÛÅ-M¾-Dz-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Gmôh-º±ï-GbôP-¯ÛÅ-ˆÛ-hôGÅ-GŸÛ-»ôh-q-zXôh-mÅ-DôP-hP-z¸º-¹-GZÛÅ-EÛ¤-±P-mÅ-xÛ-¾-zBôh-¤Û-VôG-qºÛ-z;º-zbP-z-¶âºÞ-Tº-»Û-z¸º-¹Å-GÅÞP-zŸG-- GmÅ-±ß¾-mP-ºDôh-q¼-GŸÛGÅ-m-ü h-¼ïÅ-¶âºÞ-Tº-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚ïh-»Å-hï-hP-89ºÛ-iâG-qºÛ-±ïÅ-4ºÛ-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ôºÛ-fP-Vïm-HÛ-ÇÀôz-yâG-GÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-mÅ-¾ô-Pô-zTß-zhÝm-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-¾-ÇÀïzÅ-IzÅ-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hÝÅ-Ç+zÅ-hïºÛ-G»Å-G»ôm-hÝ-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-Tm-hP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hôGÅ-GŸÛ-»ôh-qºÛ-¤Û-Ço-±ô-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP-ºƒï¾-z-»ôh-q-ºDôh-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འདི་ལོའི་དབྱར་དུས་ལ་དྭགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎