M-mG-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-28¿+ôG-¸ºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü


2007.06.27

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-hôm-Iâz-qºÛ-XïÅ-hqôm-¼ÛGÅ-28 ˆÛÅ-m-mÛP-GŸÝP-GÛ-¤-hPÞ¾-mÅ-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-iâG-¿ËG-zïh-uôh-¾ôG-q-zbP-zºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-ºyÛm-GbôP-i-zºÛ-q¼-PôÅ-fôG-¾-M-mG-M¾-»ôPÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP-GÛÅ-hzÞÅ-ˆÛ-¾Å-DP-56 hP-h¤º-¼Û¤-¾Å-DÞPÅ-434 ¯ÛÅ-ŸÛz-Ez-DôPÅ-ÅÞ-±ßh-ˆÛ-»ôh-q-zŸÛm-¾Å-DÞPÅ-hï-hG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-GŸÝP-GÛ-¤-hPÞ¾-mÅ-M-¤ÛºÛ-hPÞ¾-fï¼-ºzÞ¤-47 ®¤-¿+ôG-¸-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-zºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü M-mG-mP-hqôm-¼ÛGÅ-ˆÛ-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ˆÛ-‚-uôh-hïºÛ-fôG-mÅ-¤Û-h¤PÅ-mÅ-DôP-Fô-Vï-ÁôÅ-‚ïh-q-¤-¸hü uÛ-±ôGÅ-¸P-¸ÛP-GÛ-Mã-Aïm-»P-»Ûm-ŸÛPü M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-ˆP-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ˆÛ-‚-uôh-fh-ŸÛz-ºWâG-¤-‚Å-±ï-hï-»ÛÅ-M¾-Dz-ˆÛ-hzP-V¼-Zïm-D-z¸ô-Mã-»Ûm-qºÛ-Zïm-zl-GbôP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GÛ-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP-GÛ-ºGô-FÛh- ¾Û-TÛm-Èà¶- »ÛÅü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zï-zºÛ-¾ô-ºGº-ÁÅ-GôP-mÅ-M¾-»ôPÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-ˆÛ-¾Å-hôm-ºGô-z®ßGÅ-q-hP-m-mÛP-GÛ-¯ÛÅ-ŸÛz-‚Å-q-zMãh-hqôm-¼ÛGÅ-94 ¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-‚Å-q¼-zdïm-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-bï-ZïÅ-Vh-fG-GTôh-‚Å-q-hP-hqôm-¼ÛGÅ-177 ¾-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-fôG-mÅ-ZïÅ-Vh-zbP-zºÛ-Ç+ô¼-hPü ¯ÛÅ-ŸÛz-ˆÛ-¾Å-hôm-zMãh-¼Û¤-hïºÛ-fôG-mÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ôºÛ-mP-hqôm-¼ÛGÅ-ˆÛ-¿+ôG-¸-‚Å-q-xÛ-¾ô-2006 mP-hP-zÇkݼ-m-zM-V-53 HÛÅ-ZÝP-hÝ-xÛm-»ôh-q-ÅôGÅ-M-mG-mP-FÛ¤Å-ºG¾-Tm-hP-º²Ûm-BôP-±GÅ-±ßh-¤ïh-qºÛ-h;º-P¾-hï-zŸÛm-ZÝP-hÝ-ºIô-z¼-wm-fôGÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎