zôh-mP-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-GbôP-z-hP-ºDô¼-»ÞG-¾ºP-Gmôh-º±ï-wôG-GÛ-»ôh-qü


2007.06.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-XïÅ-ºƒÅ-¾-¤Û-¿e-z¼-zôh-mP-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-ÁÝGÅ-Vï-GbôP-zŸÛm-q-hïÅ-Èï-¤-¾ºÛ-Mãh-ˆÛ-ºEGÅ-¼ô¤-hP-G®P-qô- hï-zŸÛm-zôh-¤Û-Å-»-¤P-qôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-Gmôh-Aïm-wôG-GÛ-»ôh-q-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-ºDô¼-»ÞG-¾Å-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-zÇem-º²Ûm-±ß¾-FÛ¤Å-¾GÅ-ˆÛÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü DôP-GÛÅ-GÅÞPÅ-m-ü ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-¤P-qôºÛ-¼ÛP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-ÁÛP-mGÅ-GTôh-ºƒïG-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-q-hP-ü G®P-VߺÛ-ºIô-xôGÅ-Nå¼-z- Vß-ÁÝGÅ-¾-zdïm-mÅ-¾Å-I-DG-Gż-MG-‚Å-q-hP-¾¤-Vïm-¤P-qô-Gż-z¸ô-‚ïh-»Å-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Aïm-qÅ-Èï-¤-¾-»ºÛ-ºEGÅ-¼ô¤-ŸÝ¼-mÅ-hïºÛ-ºôG-GmÅ-qºÛ-¤Û-ÇeôP-yG-¤P-qô¼-Vß-¾ôG-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmôh-º±ï-wôG-GÛ-»ôh-q-GÅÞPÅ-zŸG h-¼ïÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-±ßGÅ-qºÛ-zôh-mP-GÛ-ºDô¼-»ÞG-Gmh-hôm-fôG-GÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-Z¤Å-ŸÛz-¿eï-GmÅ-DP-GÛÅ-Gô-OÛG-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü ¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-fôG-z®m-‚ô¾-uÛ-±ôGÅ-Fôh-ˆÛ-ºDô¼-»ÞG-fôG-GÛ-¼ÛGÅ-XïÅ-@P-º²Ûm-q-hP-xG-¾Å-GmP-¤Dm-ÅôGÅ-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü zôh-hï-zŸÛm-º²¤-JÀÛP-GÛ-Å-¤fô¼-GmÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-D¼- ¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-¤P-qôºÛ-Vß-Gô-±P-¤-zôh-mP-»ôh-q¼-zdïm- zôh-ˆÛ-ºDô¼-»ÞG-¾-Gmôh-±zÅ-Vïm-qô-‚ãP-±ï-zôh-®¤-¤-¸h-z¼-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-¤P-qô¼-±z-VïºÛ-¼P-º‚ãP-GÛ-Gmôh-º±ï-wôG-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎