M-mG-mP-DÞ¾-xÛ-M¾-ºIÛ¤-Iâ¾-¾Å-DP-DG-GÛ-¾Å-hôm-GZï¼-VôG-Mã-»Ûm-ºhÝG


2007.05.19

{}ü üM-mG-mP-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ-GTÛG-mÅ-z¸ÞP-ºGG-‚-GP-»P-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-M-mG-mP-DÞ¾-vô-ºV¤-ºIô-MãºÛ-¾Å-¼ÛGÅ-ˆÛ-mP- xÛ-M¾-ºIÛ¤-Iâ¾-¾Å-DP-DG-GÛ-¾Å-hôm-GZï¼-VôG-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-Gż-ÁôG-TÛG-GÛ-mP-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z-ŸÛG- ¼ô»ï-=¼ÅÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG- M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-GmÅ-ÇePÅ-z¸P-hÝ-ºIô-zŸÛm-q-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ- M-mG-mP-DÞ¾-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-ºIô-¤Dm-HÛ-IPÅ-ºzô¼-È-TP-ºwï¾-MÅ-Vïm-qô-ºIô-zŸÛm-»ôh-TÛP- h-V-ºwï¾-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-Fô¤Å-¼Ð-hïºÛ-mP-xÛ-M¾-ºIÛ¤-Iâ¾-¾Å-DP-DG-mÅ-ºIm-zÇkݼ-‚ïh-VôG-Mã-»Ûm-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-ºƒï¾- M-mG-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-GÛ-mP- M-mG-M¾-»ôPÅ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-º²Ûm-BôP-¾Å-DP-GÛ-ºGô-ºFÛh- ɺô-VÛ-¾ï- »ÛÅ-zXôh-q-ŸÛG-¾ÞP-ºiïm-‚Å-ºhÝG-q-hïºÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ- M-mG-mP-xÛ-M¾-HÛ-ºIÛ¤-Iâ¾-»m-¾G-¾Å-DÞPÅ-Gż-º²âGÅ-‚-ºhôh-»ôh-¼ÛGÅ-±ô¼- h¤-iG-GP-»P-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-¾Å-DÞPÅ-z®ßGÅ-VôG-MãºÛ-VôG-¤Vm-vôh-Mã-¤-¸h- hï-ÇSôm-xÛ-M¾-HÛ-ºIÛ¤-Iâ¾-¾Å-DÞPÅ-z®ßGÅ-¤Dm-±ô¼-¤-hPÞ¾-MÅ-zTh-TÛG-hGôÅ-Mã-ÅôGÅ-ÇSôm-ºIôºÛ-V-Aïm-DG-GTÛG-»ôh-q-hï-hG-ˆP-V-»PÅ-ÅÞ-GbôP-Mã-»Ûm-ºhÝG- xÛ-¾ô- 2005 ¾ô¼-M-mG-mP-xÛ-M¾-HÛ-ºIÛ¤-Iâ¾-¾Å-DÞPÅ-º²âGÅ-xôGÅ-fh-ˆÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-»PÅ-ÅÞ-xÛm-q-mÅ-z¸ÞP- xÛ-M¾-HÛ-ºIÛ¤-Iâ¾-¾Å-DÞPÅ- 12 ®¤-z®ßGÅ-»ôh-q-hP- »Ûm-m-»P-xÛ-M¾-ºIÛ¤-Iâ¾-¾Å-DÞPÅ-hï-hG-GÛÅ- M-mG-mP-DÞ¾-HÛ-ºIÛ¤-Iâ¾-Gô-zOÛGÅ-¾Å-hôm-GZï¼-VôG-q-¾Å- xÛ-M¾-DG-bà-ºIô-zBôh-Gô-zOÛGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-mP-ŸÝGÅ-VôG-GÛ-¤ïh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འདི་ལོའི་དབྱར་དུས་ལ་དྭགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎