M-mG-mP-P¾-¯ô¾-zºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-ŸÛG-Gbm-ºzïzÅ-‚ïh-Mã-»Ûm-ºhÝG


2007.06.27

{}ü üM-mG-mP-P¾-¯ô¾-zºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-ŸÛG-Gbm-ºzïzÅ-‚-xôGÅ-fh- M-mG-GÛ-ºGô-FÛh-mP-DÞ¾-¾-Zï-zºÛ-¾ô-ÁÅ-mP-zIô-JÀïP-ŸÛz-±-qô-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ- h-V-P¾-¯ô¾-zºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-ŸÛG-Gbm-ºzïzÅ-‚-Mã¼-IôÅ-GŸÛ-IôÅ-ºV¼-ŸÛG-¾G-¾ïm-zÇe¼-zŸÛm-q-»Ûm-q-¼ïh- M-mG-mP-¤Û-ºzô¼-È-TP-¤P-z-hP- P¾-¯ô¾-zºÛ-¾Å-JÀ-»P-È-TP-ZÝP-ZÝP-¾Å-vôh-¤Û-hGôÅ-q¼- P¾-¯ô¾-MãGÅ-¤Dm-È-TP-¤P-zºÛ-Mã-Aïm-¾-zdïm-mÅ- M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-GbôP-Mã¼-wm-fôGÅ-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP- M-mG-mP-z¸ô-IÐ-Gż-MG-GÛ-º²âGÅ-zCæm-¾Å-¼ÛGÅ-¾ô-¼ï-zŸÛm-ºwï¾-MÅ-xÛm-q-hP-£GÅ- xÛºÛ-M¾-Dz-DG-GÛ-Dï-¾Å-±ôP-±ôGÅ-DG-GÛÅ- M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-Fô¤-¼ºÛ-mP- ¤-¯-z®ßGÅ-qºÛ-Ÿô¼-¾- z¸ô-IºÛ-zhG-qô-±ôÅ-P¾-¯ô¾-MãGÅ-¤Dm-±ô¼-¾Å-JÀ-¤-vh-q-hP-z®m-Áïh-fôG-mÅ-P¾-¯ô¾-zÇ+ݾ-z-ÅôGÅ- P¾-¯ô¾-¤Û-¤P-GÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-‚Å-qºÛ-½‰ôG-JÀïP-hP- Bôm-zXôh-¼Û¤-q-fôm-»ôh-q-¼ïh- P¾-¯ô¾-zºÛ-fôz-fP-hP-ºƒï¾-zºÛ-h;º-½‰ôG-¼ÛGÅ-Åï¾-fzÅ-ÇÀh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô- 2005ºÛ-¾ô¼-P¾-¯ô¾-zºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-ŸÛG-Gbm-ºzïzÅ-GmP-MãºÛ-IôÅ-GŸÛ-GbÛP-ˆP- Ç+zÅ-hï¼-hï-¿e¼-‚Å-m- M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-fôG-¾-Gmôh-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-ºGôG-Aïm-vôh-¤Dm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-h-V-zhÝm-yG-ºhÛºÛ-G¸º-q-ÅPÅ-mÅ-ºGô-±ßGÅ-ˆÛÅ- M-mG-GÛ-P¾-¯ô¾-zºÛ-Fô¤-¼ºÛ-GmÅ-zz-¾-GŸÛGÅ-qºÛ-P¾-¯ô¾-zºÛ-Gm-M-hP- ºy¾-Åï¾-P¾-¯ô¾-z-¾Å-;-Áô¼-zºÛ-¼ÛGÅ-¾-GÝm-GÅz-JÀ-wôGÅ-vôh-hGôÅ-q-ÅôGÅ-ºDôh-qºÛ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎